Aktuálne realizujeme tieto interaktívne prednášky/ workshopy/ kurzy pre odborníkov (psychológov, pedagógov, výchovných poradcov a pracovníkov s mládežou). O ich rozsahu a forme sa s Vami vieme dohodnúť a doladiť objednávku tak, aby bola čo najviac v súlade s Vašimi potrebami.

Využitie systemických prístupov na školách

Lektorka: Jarmila Tomková
Výukový proces a celkovú klímu triedy často výrazne ovplyvňuje problematické správanie žiakov. Kurz predstaví Krátku na riešenie zameranú psychoterapiu s dôrazom na tie východiská, ktoré sú využívané v školstve (Solution education) a a sú užitočné pre prácu učiteľov, školských psychoogov a pre iných odborníkov vo výchovno-vzdelávacom procese.
– Ponúkaná je perspektíva práce s celou triedou ako alternatíva k zatiaľ prevládajúcemu prístupu, ktorý oddeľuje problematické správanie žiakov a javy mimo triedu do kancelárie psychológa.
– Dozviete sa konkrétne využitia v jednoduchých aktivitách pre  prácu s triedou: lepšie zaangažovanie žiakov do aktivít, zmena atmosféry triedy, dobré a užitočné stanovenie si cieľov v spolupráci žiakov s triednym učiteľom (podobne ako v tímoch).
– Systemické východiská savýborne hodia pre prevenciu negatívnych fenoménov v školských triedach, prípadne na ich nápravu. Ukážeme si ako napríklad.

Na riešenie orientovaný koučing a mentoring

Lektorka: Jarmila Tomková
Sústreďme sa na to, čo funguje! WOWW – Work on what works.
Ak je dieťa na škole rokmi zapísané, ako „problémové“, ťažko sa mu podarí prekročiť tieň tejto negatívnej identity bez toho, aby mu okolie pomohlo posilniť jeho dlhšie zabudnutú pozitívnu identitu. Dôležité v triedach býva to, čo si okolie dospelí a aj rovesníci na správaní žiakov všímajú a čomu je venovaná pozornosť, čo je komentované. Rušivé správanie v triede zvádza, aby k nemu smerovala veľká energia a veľa slov. Menej priestoru sa dostane tomu, čo sa zdá OK a bezproblémové. Deti ale milujú byť oceňované a pozornosť učiteľov je to niečo, čo to dokladá. Rovnako tak chcú byť zahrnuté do dôležitých vecí a mať pocit, že ich úsilie si niekto všíma, sú šťastné, keď ich niekto dá za vzor. Tu spočíva priestor, ktorý je možné cielene využiť pre trasformáciu individuálnu i skupinovú.
Na základe poznatkov z vývinovej a školskej psychológie, ako aj z pozorovaní v učiteľskej praxi, vypracovali odborníci Insoo Kim Berg, Ferdinand Wolf program WOWW – Work On What Works. Ide o uplatnenie východísk Krátkej na riešenie orientovnaej terapie (SFBT) do koučingu a mentoringu školských tried a ako aj iných typov tímov a skupín. Je veľmi efektívny, ako už bolo výskumne overené napr. pre efekt redukovania záškoláctva a zlepšenie zaangažovanosti do triednych aktivít (Berg & Shilts, 2004, 2005).
– Lektorka J. Tomková bola vyškolená v prístupe WOWW samotným Ferdinandom Wolfom a inštitútom ISZ KE a aplikovala program pre rozvoj dvoch „problémových“ tried v šk.roku 2013/2014, ponúka skúsenosti z prvej ruky.
– Naučíme sa základné princípy a kroky, ktoré môžu využiť samotní učitelia alebo školskí psychológovia.

Naratívna terapia triedy

Lektorka: Jarmila Tomková
– Čo robiť, keď je zjavná problematická adaptácia žiaka do kolektívu, vyčleňovanie, šikanovanie?
– Ako sa užitočne napojiť na aktuálne potreby triedy/ konflikt a zaangažovať žiakov k spolupráci?
– Ako zariadiť, aby si zo zážitku žiaci odniesli vedomosť, ktorú budú vedieť uplatniť aj v budúcnosti?
– Ako podnietiť abstrahovanie vedomostí o identite triedy a umožniť konštruovanie želanej identity.
– Kto sú rozprávači pekných príbehov a ako „im dať hlas“?
Ukážeme si ako spomedzi rovesníkov i dospelých zaangažovať svedkov želanej identity žiakov, ktorí boli dlhodobo považovaní za „problémových“. Ako s tým ďalej cielene pracovať a aký to má efekt, to si ukážeme na príkladoch z praxe.

Využitie triedy pre “indivuduálny problém” alebo TERAPIA TRIEDOU

Lektorka: Jarmila Tomková
“Nezvládnuteľné ADHD” a Zázračná trieda. Spolužiaci pomáhajú oživiť a podporiť neproblémú identitu žiaka.

Naratívna práca celoorganizačná

Lektorka: Jarmila Tomková
Ako vystavať programy a aktivity pre celoorganizačnú transformáciu kultúry alebo cielene posilnenie hodnôt, ktoré poslúžia ako prevencia negatívnych javov?
Jednotlivé kroky a dôležité „tipy triky“ si ukážeme aj na príkladoch realizovaných projektov. Podporenie spoluprtričnosti a vzájomného pomáhania, Škola bez šikanovania, Škola bez nenávisti.
Práca s identitou školy, kultúrou, zmena rozloženia moci, posilnenie želaných hodnôt.

Rovesnícke modely prevencie a intervencie

Lektorka: Jarmila Tomková
Zážitkové učenie je po mnohých stránkoch účinnejšie a pre deti aj pútavejšie. Rozšírená je aj hypotéza, že preventívne programy formou krátkeho poinformovanie o jave či prednášky nie sú efektívne. Nové výskumy ale potvrdzujú, že skutočne nie sú, no len v prípade, že ich k žiakom predáša dospelý z pozície autority. Naopak, keď krátke poinformovanie o rizikách istého javu (overené pre prípad nadmerného vs. striedmeho využívania smartfónov) svojim rovesníkom urobí tínedžer, dochádza medzi žiakmi k žiaducemu efektu. Skutočne svoje zvyky prehodnocujú a menia k zdravším (Blinka a kol, 2016). Od jednoduchých jednorazových rovesníckych aktivít vieme prejsť až ku komplexnejším modelom preventívnych programov. Ukážeme si to na prípadových štúdiách programov Žiaci proti šikanovaniu, Školy bez nenávisti a pod.
Deti sa až tak nenadchnú pre aktivity, keď im ich dospelí zadajú priamo. Vtedy ich pokladajú za povinnosť. Potrebujeme však, aby sa s tým, za čo budú ďalej bovojať, plne identifikovali. V tom spočíva účinnosť rovesníckych modelov prevencie.
– Ako prizvať deti do práce na dôležitom projekte, ktorý sa ich týka, a ďalej ich plne zaangažovať?
– Ako vystavať sieť mládežníckych dobrovoľníkov a čo majú osvojiť pred tým ako vyjdu do akcie medzi rovesníkov?
– Na čo busia dospelí myslieť už dopredu pri plánovaní rovesníckych aktivít? Čo všetko bude nevyhnutné?
– Aké ďalšie faktory sú v hre, spravia celý program efektívnejším a príjemnejším? Na čo nezabudúť?

 

Výskumno-preventívna intervencia

Lektorka: Jarmila Tomková
Ako urobiť výskum/prieskum tak, aby vypĺňanie dotazníka poskytlo nielen dáta na analýzu, ale bolo zároveň vzdelávaním a prevenciou toho, javu, ktorý skúmame?
Ukážeme si to na príklade Výskumno-preventívnej intervencie, ktorú robila lektorka J. Tomková spolu s diplomantkou Elenou Habla vo výskume Aktivizovanie prihliadajúcich v centre prevencie šikanovania v roku 2016. Respondentmi boli žiaci základných škôl a vďaka otázkam, na ktoré vo svojich hlavách hľadali odpovede, si mali možnosť uvedomiť okrem jednoduchého skríningu šikanovania aj to,
– Či je niekto, kto je v triede vytlačený z kolektívu a necíti sa v triede šťastný?,
– Čo potrebuje ten, kto je vytlačený z kolektívu a necíti sa v triede šťastný?,
– Čo môže urobiť trieda pre takého žiaka?,
– Čo môže urobiť samotný respondent + čo už urobil v minulosti, čo sa osvedčuje?
Naučte sa robiť výskum tak, že ním respondentov zároveň posilníte a aktivizujete k žiaducemu správaniu.

Ako pracovať s traumou bez retraumatizácie

Lektorky: Danka Žilinčíková, Jarmila Tomková

Mladý hejter. Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch.

Odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou zaujíma, ako to je možné, že online život detí je niečo, kde sa „utrhnú z reťaze“ a sú celkom iné, zrazu aj agresívne, vulgárne, riskujúce. Naháňa to strach, naráža na stanovené hranice a preto máme my dospelí tendenciu reagovať reštriktívne. Na internete funguje disinhibičný efekt, ktorý mnohé javy mení, spúšťa ako katalizátor, či umocňuje. Ako zachovať chladnú hlavu a hovoriť s deťmi a ich rodičmi o nenávistných prejavoch, extrémizme a šikanovaní spôsobom, ktorý ich s väčšou pravdepodobnosťou prizve do spolupráce a nepostaví ich do odporu? Čo robiť, keď zbadáme prejavy extrémizmu a diskriminácie na internete? Ako vyskladať program alebo aj len jednotlivú aktivitupre žiakov Bolna prevenciu neznášanlivosti a extrémizmu?

Práca s deťmi s poruchami autistického spektra

Lektorka: Martina Marečáková Machovská
Po absolvovaní výcviku „Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávaní dětí s poruchami autistického spektra“ na PF UK v Prahe zavádza lektorka tento jedinečný prístup do základných východísk systemiky. Tým je jej prístup ku klientom autistického spektra a ich rodinám ešte viac šitý na mieru.

  • Žiak s Aspergerovým syndrómom
  • Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou

Ako sa vo vyučovacom procese môžu prejavovať špecifiká danej diagnózy z okruhu pervazívnych porúch? Akú školu pre dieťa s autizmom zvoliť? Ako čo najlepšie dieťaťu s autizmom porozumieť a priblížiť sa k „jeho svetu“? Ako dieťaťu s autizmom pomôcť v čo najväčšej miere porozumieť nášmu naňho chaoticky pôsobiacemu svetu? Ako môže byť učiteľ takémuto žiakovi nápomocný? Ako spolupracovať s rodičmi dieťaťa? Ako zvládnuť dané dieťa v školskom kolektíve? Ako zvládnuť nároky, ktoré so sebou táto práca prináša? Ako „stavať“ na silných stránkach dieťaťa? Čím nás môže dieťa s autizmom obohatiť?

Práca s deťmi a ich rodinami, keď zažili či zažívajú ťažké (až traumatické) životné príbehy

Lektorka: Danka Žilinčíková