Autor: Jarmila Tomková
Ako som sa dostala k práci so skupinou, dobrovoľníkmi, organizáciou? To je tiež príbeh sám o sebe. Kedysi som si myslela, že terapia a štúdium/výcvik v nej umožní najmä prácu s jednotlivcom. Rýchlo som však pochopila a v práci s klientmi zistila, že práca s párom či rodinou má oveľa silnejší efekt pre systém i jednotlivcov v ňom. Ale že budem základné princípy systemických prístupov v terapii využívať pre prácu so skutočne širokým systémom, ako sú veľké skupiny, organizácia či verejnosť?! To by ma kedysi veru ani nenapadlo.

A predsa. Ako školská psychologička na základnej škole som využila to úplne najhlavnejšie zo systemiky – zapojenie do spolupráce všetkých tých, medzi kým sa ťažkosť vytvorila a aj tých, ktorí sú svedkami želanej identity, dobrej spolupráce, želaného správania, vlastností a zdrojov. Často ide o prácu s celými školskými triedami, rodičmi, susedstvom, voľnočasovými krúžkami, celou školou alebo pracovnými tímami.

Šesť rokov som mala možnosť viesť malé tímy na Výskumnom ústave a opakovane sme sa zhodli v tom, že pri dlhodobých projektoch je nedoceniteľná vzájomná podpora a motivácia pri dosahovaní dobre stanovených cieľov. Aj v prípadoch, keď obsah úloh nebol celkom lákavý, zaangažovanosťou do tímovej práce boli ciele napokon pre všetkých zvládnuteľné a príjemné. Ostatné následne funguje princípom synergie.

V roku 2013 a 2014 som pracovala s celými triedami v dlhodobých projektoch Na riešenie orientovaného koučingu tried (WOWW, Insoo Kim Berg), robila „terapiu tried“ pri vážnejších vychýleniach skupinovej dynamiky a šikanovaní.

Navrhla som a koordinovala celoročný preventívny projekt Žiaci proti šikanovaniu, ktorý naratívnym prístupom a rovesníckym modelom prevencie umožnil deťom, aby samé pod vedením dospelých konštruovali kultúru školy, ktorú si pre seba želajú. A čo viac, zasadzujúc sa za nadobudnuté vedomosti a hodnoty, ako správni dobrovoľnícki aktivisti, presadzovali tieto kréda v formou kampane aj iným školám, verejnosti.

Z mnohých konkrétnych uplatnení som bola doslova nadšená. Bola radosť vidieť, ako je možné ťažkosti v systéme rozpustiť zapojením jednotlivých jeho členov, zaangažovaním do rešpektujúcej spolupráce, rozrušením dovtedajších vzorcov a rol v skupinovej dynamike, vytváraním a posilnením príbehov iných ako tých problémových. Príjemné a efektívne je s deťmi aj s dospelými definovať spoločné ciele a podnietiť chuť dosahovať ich, ďalej proces sprevádzať, doťahovať do želanej cieľovej rovinky, spoločne zhodnotiť. Umožniť zážitok úspechu, transformáciu.

tim

Prekvapená som bola hlavne tým, ako silný a často rýchly efekt zmien je možné docieliť v 25 a viac člennej skupine, niekedy v celej organizácii. Zistila som, že je užitočné otvoriť si myseľ a byť flexibilní v prepájaní viacerých kontextov a prostredí, ktoré sa jednotlivcov a skupiny týkajú. Je možné tak zahrnúť školu, voľnočasovú komunitu, rodičov, riadiacich pracovníkov, vychovávateľov, ďalších členov rodiny, vychovávateľov, domáce zvieratká. Samozrejme, všetci prizvaní “hostia” nemusia byť nutne prítomní v jednom čase na jednom stretnutí, ale je možné to pružne meniť a prizývať, alebo len rozvíjať príbehy o nich a prepájať súvislosti.

Moje nadšenie pramenilo hlavne z toho, že to vonkoncom nie je drina.  Ide to veľmi hladko a silno ako rieka, keď sa podarí dobre využiť je prúd.

O viacerých z týchto skupinovo-terapeutických poznatkov som poreferovala na konferenciách alebo o nich publikovala. A naďalej budem. Mnohé sa prepájajú s ďalšími skúsenosťami z iných oblastí (z rodinnej terapie, z práce pre preventívne programy a pod.).

Toto všetko zhrnuté a podčiarknuté je možné nájsť i v mojej práci v občianskom združení digiQ, v ktorom vytvárame a realizujeme preventívne programy, neformálne vzdelávanie a ďalšie aktivity pre širokú verejnosť, zamerané najmä na mládež.

Vsádzame najmä na rovesnícky prístup a participatívnosť. Len v spolupráci s tými, koho sa to týka vieme urobiť najefektívnejšie aktivity.

RIEŠENIA PRE SKUPINY A SPOLOČNOSŤ

 

 • Koučing jednotlivcom
 • Mentoring pre učiteľov
 • Teambuilding
 • Workshopy, diskusie, interaktívne prednášky

 

 • Preventívne programy – konzultácie, dizajnovanie a koordinovanie

 

 • Rovesnícke programy a participácia detí v politikách, ktoré sa ich týkajú
  – konzultácie, prednášky a školenia

 

 • Sociálno-patologické javy v skupinách, organizácii a spoločnosti
  (agresívne správanie, šikanovanie, mobbing, neznášanlivosť, závislosti, syndrómu vyhorenia a pod.)- terapia skupiny
  – terapia dôsledkov u jednotlivcov
  – prevencia
  – vzdelávanie, prednášky, školenia pre odborníkov