Psychologičky vo ViaSua majú vlastnú odbornú skúsenosť s prácou v školstve:

Jarmila Tomková
v roly školskej psychologičky

Martina Marečáková Machovská,
Mária Fekiačová

v roly psychologičky
v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

Daniela Žilinčíková
v prepájaní pestúnskej, rodinnej starostlivosti,
starostlivostio duševné zdravie detí a vzdelávanie

Ak si konzultáciu objedná škola

Klientom je vtedy škola so všetkými jej procesmi, kultúrou, atmosférou tried či pracovného tímu, potrebami jednotlivých členov ako aj celku.
– Priamo sa napojíme na potreby školy (ako komplexného organizmu) a nastavíme spoločne ciele aj povahu ďalších krokov.
– Postaráme sa spoločne s Vami o prevenciu, diagnostiku aj „liečbu“.
Vieme nastaviť dlhodobé intervencie a programy zamerané napr. na mentoring, inovatívne riešenia vo vzdelávaní, transformáciu organizačnej kultúry (na celý školský rok), prevenciu či riešenie a ošetrenie šikanovania. Alebo môže škola využiť krátkodobé jednorazové aktivity či cykly aktivít (prednášky, vzdelávania, workshopy).