Poradenstvo a terapia

(Individuálne, párové a rodinné)

Pre pomoc k nám prichádzajú ľudia rôzneho veku, sociálneho postavenia, muži aj ženy. Predovšetkým sú to ľudia, ktorí pre seba hľadajú nové prístupy ku svojmu zdraviu, ku svojmu telu a psychike. Obvykle prekonávajú najrôznejšie životné obdobia, ťažkosti a krízy, snažia sa tieto svoje ťažkosti riešiť. Jedná sa o ľudí ktorí si uvedomujú, že dlhodobo zotrvávajú v málo funkčných životných situáciách a hľadajú novú životnú cestu. Ku každému/každej z nich pristupujeme s úctou a s rešpektom a spoločne hľadáme cestu k takým riešeniam, ktoré vedú k rozpusteniu problémov a trápení.

Skupinové aktivity ViaSua

Prevencia

Veríme, že vždy sa oplatí viac investovať energiu do prevencie ťažkostí ako do riešenia ich dôsldkov. Zastávame stanovisko, že nevyhnutným k účinnej prevencii je

 • rozširovanie povedomia o javoch, ktorým chceme predchádzať,
 • podporenie zručností, schopností a osobných zdrojov, ktoré sú v súlade so žiaducimi hodnotami a ktoré znížia pravdepodobnosť vzniku patológie,
 • depatologizovanie a cielené podporenie žiaducich diskurzov a príbehov, ktoré sú doplkové ku patológii,
 • rovesnícky (peer-to-peer prístup), teda zahrnutie do prevencie tých, ktorým je určená.

Preto realizujeme prednášky, workshopy a kurzy pre laickú verejnosť, školy a organizácie, ako aj skupinu odborníkov pracujúcich s ľuďmi (psychológov, sociálnych pracovníkov, preventistov, učiteľov). S poznatkami sa zúčastňujeme odborných podujatí, sympózií, konferencí a seminárov.

Destigmatizácia

Izolovanosť v dôsledku psychiatrickej hospitalizácie, narušenie pracovných aktivít kvôli psychickým problémom, ovplyvnenie vzťahov a pod., to vľetko vytvára v mysli i realite človeka izolovanosť, ktorú nie je ľahké prekonať. Taktiež stereotypy spájajúce duševne chorých vytvárajú “nálepku”, ktorá sa v identite človeka “vpečaťuje” a tam ďalej pôsobí. Táto nálepka alebo pečať sa označuje stigma a vo väčšej či menšej miere ovplyvňuje spoločenské postavenie človeka, plnenie rol a vedie k diskriminácii; zasahuje nielen duševne chorých, ale aj ich rodinných príslušníkov, psychiatrov, dokonca psychiatriu ako odbor. Ide o fenomén, ktorý je prirodzený, avšak škodlivý; trpiacim ľuďom ešte viac sťažuje život.

Vo ViaSua odmietame prehlbovať stigmatizovanie ľudí s duševnými ťažkosťami nadmerným nazeraním na nich ako na obete. Veríme, že si aj s týmto fenoménom nejako poradia, obvykle je ich zvládanie a húževnatosť priam obdivuhodná. Vo ViaSua cielene vytvárame priestor pre proces destigmatizácie zastrešený sekciou Skrotiť draka. Je to priestor pre oslabovanie nežičlivých diskurzov o ľuďoch s duševnými ťažkosťami, pre búrnie stereotypov a pre šírenie skutočných príbehov o zvládaní, húževnatosti, nádeji o pocite zotavenia a funkčného dialógu. Spolupracujeme v tejto sekcii s dobrovoľníkmi – s ľuďmi, ktorí mali skúsenosť s duševným ochorením, psychiatrickými inštitúciami a majú už pocit vlastnej kompetencie, dosahu na svoj život i na ťažkosť, ktorá sa v ich živote ešte v istej miere objavuje. Zdieľajú s verejnosťou vlastné závery o ich zvládaní, o tom, ako sa im podarilo „skrotiť vlastného Draka“.

Prednášky, workshopy a kurzy

Prostredníctvom prednášok a kurzov sa snažíme preventívne pôsobiť a uľahčovať ľuďom cestu k informáciám v rámci rôznych tém ako je rodičovstvo, sebaspoznávanie, osobnostný rast, oblasť partnerských vzťahov a podobne.

PRE VEREJNOSŤ

Aktuálne realizujeme interaktívne prednášky a workshopy v týchto problematikách:

PRE ODBORNÍKOV

Aktuálne realizujeme interaktívne prednášky a workshopy v týchto problematikách:

 • Využitie systemických prístupov na školách (vo vzdelávaní, poradenstve, prevencii
 • Na riešenie orientovaný koučing tried a mentoring WOWW – Work on what works (Insoo Kim Berg)
 • Naratívna terapia triedy, využitie triedy pre riešenie “indivuduálneho problému” alebo Terapia triedou
 • Naratívna práca celoorganizačná – identita školy, kultúra, rozloženie moci a možnosti ich transformácie
 • Rovesnícke modely prevencie a intervencie
 • Výskumno-preventívna intervencia
 • Depatologizovanie sociálnej patológie
 • Participácia detí v politikách, ktoré sa ich týkajú
 • Ako pracovať s traumou bez retraumatizácie?
 • Výchova a vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

  Výchova a vzdelávanie dieťaťa s pervazívnymi vývinovými poruchami

PRE ŠKOLY

Psychologičky vo ViaSua sú k dispozicii konzultáciám pre školy a rôznym formám pomoci či už v prevencii alebo intervencii. Majú vlastnú odbornú skúsenosť s prácou v školstve: v roly školskej psychologičky (Jarmila Tomková), v roly psychologičky v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (Martina Marečáková Machovská, Mária Fekiačová), v prepájaní ústavnej a rodinnej starostlivosti so vzdelávaním (Dana Žilinčíková).

Kurzy pre odborníkov robíme pre psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, preventistov, ako aj pre pedagógov či riadicich pracovníkov. Dejú sa však obvykle na dopredu ponúkanú tému, ktorú na kurze obsahom prispôsobujeme potrebám účastníkov. Od toho sa odlišuje koncept poradenstva a intervencii pre školy. V čom?

Ak si konzultáciu objedná škola, priamo sa napojíme na potreby školy a nastavíme spoločne ciele aj povahu ďalších krokov. Postaráme sa spoločne s Vami o prevenciu, diagnostiku aj „liečbu“. Klientom je vtedy škola so všetkými jej procesmi, kultúrou, atmosférou tried či pracovného tímu, potrebami jednotlivých členov ako aj celku. Tento postup priamo vychádza z princípov akreditovaného sychtemického prístupu k riešeniu ťažkostí. Vieme nastaviť dlhodobé intervencie a programy zamerané napr. na mentoring, inovatívne riešenia vo vzdelávaní, transformáciu organizačnej kultúry (na celý školský rok), prevenciu či riešenie a ošetrenie šikanovania. Alebo môže škola využiť krátkodobé jednorázove aktivity či cykly aktivít (prednášky, vzdelávania, workshopy).

Špecifickou oblasťou je pomoci je to, ako pristupovať k výchove a vzdelávaniu detí s poruchami autistického spektra, ktorej sa odborne roky venuje Martina Marečáková Machovská po absolvovaní výcviku „Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávaní dětí s poruchami autistického spektra“ na PF UK v Prahe.