Systemický prístup v práci s ľuďmi zahŕňa viacero druhov terapií: terapiu naratívnu, SFBT- Krátku terapiu orientovanú na riešenie, Zákazkový hamburský model. Do spoločnej skupiny systemických prístupov ich zaraďuje spôsob práce, teoretické a filozofické východiská, o ktoré sa opierajú.

Uplatňujú sa vo viacerých kontextoch: v psychoterapii a koučingu, v prevencii i vo vzdelávaní.

Historicky sa obrat viaže na východiská  a presun dôrazu od dovtedy prevládajúceho objektivistického medicínskeho prístupu k dôrazu na lingvistiku a jazyk, významy, diskurzy.

Systemický prístup je v súčasnosti uznávaným v pomoci ľuďom s rôznymi ťažkosťami ako aj v sebarozvoji. Opiera sa o postmodernú filozofiu jazyka (Ludwig Wittgenstein) a dôraz kladie na lingvistiku a jazyk, významy, diskurzy. Jazyk je nástrojom, ktorým našu realitu vytvárame, či už ide o formu dialógu s druhými alebo o formu vnútorného dialógu. Preto touto cestou môže byť problematická realita tiež zmenená, čo je základné východisko pre terapeutický rozhovor.

Piliérom systemického prístupu je presvedčenie, že neexistuje nič dopredu dané ako ani objektívna pravda o živote, nijaký univerzálny návod na to, ako žiť. Naopak tvrdí, že jediná verzia reality, ktorá pre ľudí existuje, je tá, ktorú sami zažívajú- tá, ktorú si vytvárajú nepretržitými sociálnymi interakciami. Tieto „reality“ ľudia jedinečným spôsobom prežívajú a na základe toho reagujú práve na to, na čo reagujú a to pre nich špecifickým spôsobom.

Systemicky orientovaní poradcovia a terapeuti sa preto expertne zriekajú roly expertov na problémy druhých a na ich riešenie. Veria, že sami klienti a klientky sú najlepšími expertmi na svoj život. Terapeuti sú však expertmi na vedenie rozhovoru – pokiaľ sa dá, tak so všetkými členmi systému, ktorí spoločne ťažkosť vo vzájomných interakciách vytvorili a udržiavajú ju.

Úlohou terapeutov je v dialógu podnecovať žiaducu zmenu v smere rozpustenia klientových ťažkostí. Ponúkajú klientom pomoc, ktorá je užitočná, rešpektujúca a príjemná.

  • Systemický prístup pomáha nájsť a posilniť osobné a sociálne zdroje klientov, ktoré im umožnia zvládať náročné životné situácie a výzvy.
  • Nezameriava sa na hľadanie príčin ťažkostí, ale najmä na ich riešenia a pri tom sa orientuje na silné stránky a schopnosti klientov.
  • Niekedy ťažkosti klientov vyplývajú z ich zotrvávania v problémových systémoch, ktoré sa môžu zdať stabilné, pevné nemeniteľné. Nemusí byť vždy možné a ani potrebné tieto systémy opúšťať ako niečo, čo sa pokazilo a treba sa toho zbaviť! Systemická terapia pomáha v dialógu problémové systémy vnímať, robiť a zažívať inak.
  • Spoločným nachádzaním nových významov a možností klientov umožňuje rozpustiť pocit bezmocnosti, tiesne a neslobody.

Schlippe, A., Schweitzer, J. (2006).: Systemická terapie a poradenství. Brno : Cesta.

15696146865_0bc030b4d2_o

Čo je psychoterapia?

A ako funguje? Čo sa deje na terapeutických sedeniach? A ako vôbec na to, ako začať? Ako si vybrať odborníka a ďalej postupovať? Čo sa bude diať na prvom sedení? Ako často a ako na aký dlhý čas sa budeme stretávať? Aký je spôsob platenia? Nie ste poblíž alebo z iného dôvodu nemôžete prísť osobne? Že je dokonca aj Skype forma uspokojivou alternatívou terapeutického stretnutia? Prečo existuje toľko rôznych typov psychoterapie a ako rozlišovať psychológa, psychiatra, psychoterapeuta? Prečítajte si v sekcii Terapia.