VIA znamená po latinsky SMER a SUA je latinské zámeno vyjadrujúce VZŤAH K SEBE (sebe, seba, svoj). ViaSua je odkazom, že riešeniami ťažkostí býva obvykle cesta k sebe samému. To znie jednoducho, avšak cez všetky životné zauzlenia a spoločenské očakávania nemusí byť táto cesta jednoduchá. Spôsob rozpletania ťaživých nánosov je zároveň u každého jedinečný. Preto ViaSua znamená

Cestou k sebe

a zároveň

Svojou vlastnou cestou

Neznamená to však nejaké egoistické zameranie sa len na seba. Systemické prístupy, sú založené na tom, že to, kým sme a ako hľadíme na svet, je vytvárané odmalička spolu s druhými. To býva aj cesta ako to lepšie spoznať, prípadne zmeniť.

ViaSua bolo od roku 2015 súčasťou zrduženia KPC (Košického poradenského centra pre duševné zdravie a osobnostný rast). V roku 2017 sa osamostatnilo a odborníci oboch občianskych združení sa podporujú na odborných fórach ako aj v neformálnej priateľskej sfére. 

Vo ViaSua Centre systemickej prevencie a intervencie sme sa zišli skupina systemicky pracujúcich odborníkov v oblasti duševného zdravia. Každý a každá pôsobíme vo svojom jedinečnom pracovnom prostredí. Spája nás rovnaký prístup k práci, nadšenie a potreba pravidelného odborného dialógu. Stretávame sa na pravidelných konzultáciách, v terapeutických tímoch a spoločne šírime príklady dobrej praxe k verejnosti.

Základným poslaním ViaSua Centra systemickej prevencie a intervencie je podpora zdravia, najmä duševného a to realizovaním prevencie nežiadúcich psychosociálnych fenoménov a realizovaním včasnej intervencie v prípadoch rozvinutých ťažkostí. V oboch prípadoch vychádzame najmä zo systemických prístupov pomoci ľuďom.

Viac o nás, ako odborníkoch, nájdete v sekcií Náš tím.