Prispôsobíme sa Vám

Systemické prístupy umožňujú flexibiltu v aranžmá – v tom, s kým a kde sa pracuje. Môžeme pracovať s Vami ako jednotlivcom, s Vami a Vašim partnerom, partnerkou či celou rodinou alebo skupinou. Niekedy je užitočné prizvať ďalších členov, ktorí vedia podporiť Vaše zdroje, sú súčasťou Vášho životného príbehu – rodinní známi, priatelia, učitelia, pre deti taktiež zástupné figúry, akými sú plyšoví dôverníci, domáce zvieratká.

Vo svojej pružnosti ideme tak ďaleko, že ak si to situácia vyžaduje, prídeme s Vami konzultovať tam, kde sa ťažkosť deje – domov, do klubu, školskej triedy, spoločnosti. Býva to prínosné, niekedy nevyhnutné. Ak má dieťa dlhodobú ťažkosť v triede, je žiaduce vymeniť prostredie kancelárie za prácu priamo tam, kde je problém udržiavaný a pracovať so všetkými, koho sa týka. Vždy sa na tom dohodneme.

Odbornosť akreditovaných prístupov

V práci s Vami sme flexibilní avšak naša pružnosť je odborne podkutá, nerobíme nič bez rozmyslu. Zvažujeme prečo a čím môže byť vyskladanie systému pomoci v konkrétnej situácii prínosné. Snažíme sa s Vami pre Vás vyťažiť čo najviac a opierame sa o plnú odbornosť akreditovaných prístupov:

Osobne alebo aj cez Skype

Poskytujeme konzultácie „klasicky“ v priestoroch kancelárie, ale aj cez Skype. Skype konzultácie využívajú napríklad klienti, ktorí potrebujú na dlhšie odcestovať, sťahovali sa, sú na služobnej ceste alebo im zdravotné dôvody znemožňujú prísť osobne. Skype konzultácie sú riešením aj pre ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ich jazykové schopnosti im neumožňujú konzultovať v cudzom jazyku. V jazykovej a kultúrnej odlišnosti sa človek s ťažkosťou môže cítiť ešte viac izolovaný a Skype terapia môže byť riešením.

Ak máte dobré internetové spojenie, Skype konzultácie neznižujú kvalitu a efektivitu spolupráce, keďže psychologické metódy sú stále tie isté.

Ako začať? 

V prípade, že sa momentálne snažíte niečo vo svojom živote zlepšiť, či už ako jednotlivec, ako pár či rodina alebo organizácia, tak to máme radosť. Znamená to, že je tu niečo pre Vás natoľko cenné a dôležité, že zvažujete vystúpiť zo ˈstarých zabehnutých spôsobovˈ. Odhodlať sa robiť veci inak, to vyžaduje istú dávku odvahy. Preto Vám gratulujeme k prvému kroku.

Možno ešte neviete, akým smerom sa ďalej vydať. Pokojne sa tu teda porozhliadnite. Ak váhate, či je alebo nie je dobrý nápad si k ďalším krokom objednať profesionálnu podporu, môžeme spoločne preskúmať viaceré Vaše i naše možnosti. Vy sa následne rozhodnete, ktoré z nich sú pre Vás prijateľné a ktoré si želáte využiť. Máme skúsenosť, že keď sa klienti potrebovali s niečím poradiť a oslovili nás, bolo pre nich dobre, že tak urobili. Môže sa stať, že aj jedna konzultácia je v danom čase práve tým, čo ste od ViaSua potrebovali. A to je vporiadku, nech sa páči!

Keďže je človek sám studnicou vlastnej múdrosti a sily, my ako odborníci nielenže rešpektujeme, ale aj podporujeme spolupráce tak dlhodobé, ako aj krátkodobé.

„Jednohubka“. Jednorazová konzultácia

Jednohubku využívajú ľudia v kríze, ktorí nehľadajú hlbokú transformáciu, potrebujú sa len zorientovať v chaose, podporiť v priveľkom strese, upokojiť, niečo naliehavé si vyjasniť alebo získať nádej.

„Ak by sme sa už pre rozhovor nemali opätovne stretnúť, ako ho môžeme spolu využiť tak, aby bol pre Vás čo naužitočnejší?“

Jednu konzultáciu tak možno pokladať za exkluzívny systém, kde klient s terapeutom dojednávajú, ako môžu rozhovor urobiť pre klienta čo najužitočnejší, najpodnetnejší. Ani k jednohubke nepristupujeme ľahkovážne. Práve naopak! Pracujeme spoločne s Vami v tomto rozmere s plným profesionálnym nasadením v snahe naplniť spoločne dojednanú zakázku. Rozdiel oproti bežnému konceptu je v tom, že to všetko sa odohráva s obojstranným súhlasom, že klient si vyberá pre svoje ciele len jedno stretnutie.

Pre krátky rozmer intervencie sa človek o to viac snaží ujasniť si, čo si vlastne od psychológa chce zo sedenia odniesť, o to intenzívnejšie pracuje.  Podnety, ktoré získal často využíva pre prácu na sebe v budúcnosti.

Môže dôjsť v jednorázovej konzultácii k zmene?

My hovoríme: „K zmenám nedochádza v kancelárií psychológa. K zmene dochádza mimo nej, v tom ako podnety a novo nadobudnuté významy človek zapracuje.“

Niekedy majú ľudia natoľko silné nastavenie pre zmenu, že aj ˈjednohubkaˈ stačí na to, aby naštartovala nové procesy, umožnila nové pohľady, dodala nádej a silu ďalej kráčať bez podpory odborníka. A to je vonkoncom vítané!

Niekedy sa stane, že sa klient rozhodne do spolupráce s odborníkom vrátiť s odstupom času, keď sa ukáže, že nastala doba, kedy to má opäť zmysel. Potom už možno potrebuje niečo iné alebo inou formou, podľa jeho aktuálnej životnej situácie. Je dobre, že ste k sebe natoľko vnímaví. Radi sa k Vám pripojíme práve vtedy a tam, kde to potrebujete.

Pravidelné konzultácie

Niekedy môžete cítiť, že po viacerých pokusoch o zmenu vo svojom živote práve teraz je ten čas postaviť sa k tomu inak, najlepšie v spolupráci s odborníkom, ktorý je zároveň chápajúcim aj neutrálnym. Je to záruka diskrétnosti a podporného bezpečného prostredia, v ktorom spoločne v rozhovore môžeme pracovať na rozpúšťaní Vašich ťažkostí smerom k tomu, čo si pre seba želáte.

Vnútorná zmena

Spolupráca obvykle trvá dovtedy, kým je pre klienta užitočná a to dopredu nemožno naplánovať. Preto s Vami priebežne zhodnocujeme, či ste spokojný/á s mierou pokroku, ktorý robíte, čo Vám pomáha viac a čo menej. Až do konca našej spolupráce sa budeme snažiť vyladiť na Vaše individuálne potreby, aby sme spoločne smerovali k Vášmu spokojnému žitiu, tempom a cestou, ktorá je Vám vlastná.

Pomoc v kríze

Niekedy nás oslovíte s ťažkosťou, ktorá je úplne urgentná a neviete si s ňou už viac rady. Možno prežívate naliehavosť krízy alebo sa cítite bezradne. Veľmi si želáte, aby problém neobmedzoval Váš život a aby ste sa mohli z jeho okov oslobodiť. Úplne Vám rozumieme a pomôžeme Vám získať Váš život z rúk problému naspäť do Vašich vlastných rúk. Dá sa to!

Sebarozvoj

Inokedy nás oslovujete v období priaznivom, keď cítite, že práve teraz ste dosť silní na to, aby ste preskúmali či rozvinuli určitú oblasť vo Vašom živote. Radi sa k Vám pripojíme a podnecujúcim rozhovorom otvoríme ešte viac Vašich možností a výhľadov.

Viac o priebehu poradenstva a terapie sa dočítate článku Terapia.

Supervízia

Pod odbornou záštitou Narratio Institut a Gaudia poskytujeme supervíziu frekventantom psychoterapeutických výcvikov a odborníkom v pomáhajúcich profesiách.

Pracovný sebarozvoj

Máte pocit, že by to mohlo ísť vo Vašej pracovnej oblasti lepšie, ale niekde to viazne? Vy, Vaši zamestnanci alebo tím nevyužívate potenciál naplno? Nie je to škoda?  Čo treba zmeniť?
Preskúmajme to a zistime, čo z Vašich zdrojov, vlastností, schopností je možné pre to využiť a ako.

Nezameriavame sa na hľadanie príčin problémov, ale na Vaše zdroje, vízie a hodnoty, o ktoré sa opierate a ktoré poskytujú kostru pre našu ďalšiu produktívnu spoluprácu. Efekt našej spolupráce sa prejaví vo Vašom prežívaní a nazeraní na veci, následne potom v činoch, ktoré podporia Vašu pracovnú oblasť želaným smerom.

Prevencia

Veríme, že vždy sa oplatí viac investovať energiu do prevencie ťažkostí ako do riešenia ich dôsldkov. Zastávame stanovisko, že nevyhnutným k účinnej prevencii je

  • rozširovanie povedomia o javoch, ktorým chceme predchádzať,
  • podporenie zručností, schopností a osobných zdrojov, ktoré sú v súlade so žiaducimi hodnotami,
  • depatologizovanie,
  • podporenie žiaducich diskurzov a príbehov, ktoré sú doplkové k tým problémovým (príbehov o spolupráci, vlastnej zmene, nezávislosti, boji za dobré hodnoty, príbehov pomoci, zvládania ťažkých situácií),
  • využitie rovesníckeho (Peer-to-Peer) prístupu, pokiaľ je to možné a vhodné. Ide realizovanie prevencie aj so zahrnutím členov skupiny, ktorej je prevencia určená (napr. tínedžeri tínedžerom, online hráči online hráčom).

Preto realizujeme individuálne konzultácie, prednášky, workshopy a kurzy pre laickú verejnosť, školy a organizácie, ako aj skupinu odborníkov pracujúcich s ľuďmi (psychológov, sociálnych pracovníkov, preventistov, učiteľov). S poznatkami sa zúčastňujeme odborných podujatí, sympózií, konferencí a seminárov.