PhDr. Jarmila Tomková

VEREJNE DOSTUPNÉ ODBORNÉ ČLÁNKY

TOMKOVÁ, J. (2019). Skrotiť Draka. Socioterapia a psychoterapia. Dostupné tu

TOMKOVÁ, J. (2016). Online závislosť dekonštruovaná. In: Madro, M., Kohút, M. (Eds.): Virtuálna generácia neexistuje. Zborník z príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie VIRTUÁLNA GENERÁCIA , dec. 2016, ss. 5-20, ISBN 978-80-971933-3-1. Dostupné tu.

TOMKOVÁ, J. (2015). ŽIACI PROTI ŠIKANOVANIU. Naratívna kampaň prevencie šikanovania 2014/2015. Dostupné tu.

TOMKOVÁ a kol. (2015). Príležitosti a riziká používania internetu deťmi. Sociálna sieť Facebook. Záverečná správa z výskumnej úlohy Príležitosti a riziká sociálnych médií pre detského používateľa. Bratislava : VÚDPaP. Dostupné tu.

TOMKOVÁ, J. (2015). Krátka na riešenie orientovaná terapia a jej využitie v školskom prostredí. In: Farkašová E. a kol. (Eds): Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Príloha časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 49(7), pp. 25-38. VÚDPaP : Bratislava, 2015. Dostupné tu.

TOMKOVÁ J. (2013). Využitie východísk Krátkej na riešenie orientovanej terapie pri práci so školskou triedou. In: Matula, Š. (Ed.): Zborník XXII. Konferencia Dieťa v ohrození XXXII: Optimalizačné trendy v školskom poradenskom systéme. VÚDPaP a Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava, 12.12.2013. ISBN 978-80-89698-03-5. Dostupné tu.

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Poradenstvo a psychoterapia

TOMKOVÁ, J. (2020) Túžbou obetí šikanovania obvykle nie je pomsta, ale to, aby sa škaredé správanie skončilo. Bezpečne na nete, ESET. Dostupné tu.

TOMKOVÁ, J. (2019). Záchvat úzkosti. Bojovať s vlnami alebo surfovať. Dôvera 2019/4, str. 22-23.

TOMKOVÁ, J. (2019). Skrotiť Draka. Socioterapia a psychoterapia. Inštitút Psychoterapie a Socioterapie.
Dostupné tu.

TOMKOVÁ J. (2019). Plakať po svojom, blog ViaSua, dostupné tu 

TOMKOVÁ, J. (2019). Deti si neuvedomujú, že videá a fotky influencerov sú len výrezom reality. Forbes Slovensko. Dostupné tu.

TOMKOVÁ, J. (2019): Na vďačnosť treba ísť cielene. Forrbes Slovensko. Dostupné tu.

TOMKOVÁ, J. (2019). Krotiteľka krabov. Naratívny prístup k detskému hnevu. Blog ViaSua, dostupné tu 

TOMKOVÁ, J. (2019) Pevné priateľstvá deti potrebujú aj v digitálnej dobe. In: Zuzana Gránska: Spojení navždy – ako nestratiť deti v ditálnej dobe. Bratislava : ESET, str.124-138.

TOMKOVÁ, J. (2019). Ako zvládať detský hnev? Príbeh krotiteľky krabov. Dôvera 2019/1, str. 22-24.

TOMKOVÁ, J. (2019). Ako nevyhorieť? Dôvera 2019/3, str. 24-25.

TOMKOVÁ, J.  (2016). Online závislosť dekonštruovaná. In: Madro, M., Kohút, M. (Eds.): Virtuálna generácia neexistuje. Zborník z príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie VIRTUÁLNA GENERÁCIA , dec. 2016, ss. 5-20, ISBN 978-80-971933-3-1.

VOJTOVÁ, Z., BALÁŽOVÁ M., TOMKOVÁ, J., JAKUBÍKOVÁ, M., SZAMRANSZKÁ, I. (2016). Peer programs in prevention in Slovak school system. European Worshop of Addiction Prevention 5.-7. 12., Legden-Asbeck, Germany.

TOMKOVÁ, J.:  Žiaci proti šikanovaniu.  Žiacka participácia a naratívny prístup v riešení šikanovania. Prezentované na konferencii Horizonty 2016, Ostrava 8.5.2016.

TOMKOVÁ, J. „My sme Čarovná trieda!“ alebo Keď individuálna terapia nestačí. Konferencia SPAY Sociálno patologické javy na školách, prezentované 17.3.2016, Bratislava.

TOMKOVÁ, J. Žiaci proti šikanovaniu. Naratívne východiská aplikované v preventívnej kampani. In: Sarmány-Shuller, I.. (Ed.): Rozhodovanie v žiovote človeka. Zborník príspevkov 33. Psychologické dni 2015, Piešťany. SAV : Bratislava, 2015, str. 325-331. ISBN:978-80-88910-53-4.

TOMKOVÁ, J. Krátka na riešenie orientovaná terapia a jej využitie v školskom prostredí. In: Farkašová E. a kol. (Eds): Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Príloha časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 49(7), pp. 25-38. VÚDPaP : Bratislava, 2015.

TOMKOVÁ, J. Stáť bezpečne na brehu rieky alebo sa zmietať v jej divokom prúde. Špecifiká externalizácie v terapii s detským klientom. In: Kotrlová, J. (Ed.): Fenomén svobody v kontextu psychologie a filozofie. Zborník príspevkov 32. Psychologické dny 2014, Olomouc.

TOMKOVÁ J., BRAXATORISOVÁ, E. (2014) . Škola a rozvod rodičov. Raabe : Bratislava. ISBN: 978–80–8140–109–1.Vydanie: prvé.

TOMKOVÁ, J. (2014). Šikanovanie sa týka aj školských klubov detí. Ďalšie oblasti práce školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Výchovný program v praxi (20). Raabe. Marec 2014. 38 str., 11 kapitol.

TOMKOVÁ, J. (2014). Kompetencia učiteľa v komunikácii so žiakom rozvedených rodičov. Kompetencia. Bratislava : Raabe.

TOMKOVÁ, J. (2014). Výchovný poradca a jeho osobnostné kompetencie. November 2014, Raabe.

TOMKOVÁ, J. (2014). Záťaž a syndróm vyhorenia u výchovných poradcov. In: Metodický sprievodca výchovného poradcu. Pomoc v praxi špeciálnych pedagógov, psychológov a odborných zamestnancov školstva. Bratislava : Raabe, str. 33-46.

TOMKOVÁ J. (2013). Využitie východísk Krátkej na riešenie orientovanej terapie pri práci so školskou triedou. In: Matula, Š. (Ed.): Zborník XXII. Konferencia Dieťa v ohrození XXXII: Optimalizačné trendy v školskom poradenskom systéme. VÚDPaP a Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava, 12.12.2013. ISBN 978-80-89698-03-5.

TOMKOVÁ J. (2011). Včasná intervencia pri mladých užívateľoch návykových látok. Koncept sekundárno-preventívneho včasného zásahu a jeho uplatnenie. In: Slebodníková, Z.(Ed.): Sociálne vzťahy a problémy na školách. Bratislava : Raabe.

TOMKOVÁ J.: Ako motivovať adolescentov k zmene správania? Motivačné interview s adolescentmi. In: Slebodníková, Z. (Ed.): Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe, Bratislava, júl 2011.

TOMKOVÁ J.(2011). Dospievajúci v online prostredí. Príležitosti a riziká. In: Slebodníková,Z (Ed.).: Sociálne vzťahy a problémy na školách, Bratislava : Raabe.

TOMKOVÁ, J. 2011.: Self-experience activities in a school with majority of Roma pupils. In: Kopčanová, D. (Ed.): Respecting CulturalDiversities in Quality Education of Socially andDifferently Disadvantaged Children- a special focus on Roma Children,zborník vedeckých príspevkov, Bratislava: VÚDPaP a UNESCO, 2011, CD-ROM.

TOMKOVÁ J.: Mobbing. Právny kuriér pre školy, Bratislava : Raabe, apríl 2011, s. 8- 10.

TOMKOVÁ, J. (2010) Sebaúcta mužov a žien optikou symbolického interakcionizmu. Jej súvis s rolovými identitami a mobbingom. Československá psychológia 54(1), s.58-74.

TOMKOVÁ J.: Špecifiká vývinu detskej sebaúcty. Prečo a ako ju rozvíjať. Aplikácia na školské prostredie. In: Zimová, Z. (Ed.): Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe, Bratislava, január 2010. S. 1 – 46.

TOMKOVÁ J.: Špecifiká vývinu detskej sebaúcty II. In: Zimová, Z. (Ed.): Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe, Bratislava, apríl 2010. S. 1-46.

TOMKOVÁ, J.: Mobbing. Psychoteror na pracovisku sa nevyhýba ani školskému prostrediu. In: Zimová, Z.(Ed.): Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe, Bratislava, august 2010. S. 1-45.

TOMKOVÁ, J.: Zvládanie stresu. Workshop pre učiteľov. In: Zimová, Z.(Ed.): Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe, Bratislava, november 2010. S. 1-48.

TOMKOVÁ J.: Sebaúcta adolescentov a jej vzťah s črtami osobnosti a bezpodmienečným prijatím rodičmi. In: Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (Eds.): 27. psychologické dni „Premeny psychológie v európskom priestore“. Bratislava, 9.-11.9.2009. Zborník príspevkov. SPS pri SAV, Stimul, Bratislava, 2009. S. 306-311.

TOMKOVÁ, J. Sebaúcta v ranej adolescencii. Jej vzťah s črtami osobnosti a rodinným prostredím. Špeciálnopedagogické poradenstvo. Informačný bulletin, Bratislava : IMPC BK. ISBN – 978808052339-8.

BÚGELOVÁ, T., TOMKOVÁ, J.:Variancia sebaúcty ako dôsledok mobbingu v kontexte teórie štrukturálnej sociálnej identity S. Strykera. Psychologická revue III. (Ed.): Viliam Kubáni. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009. ISBN 978-80- 8068-912-4. – S. 5-31.

 

Detský vývin v kontexte používania sociálnych médií

KOPČANOVÁ, D., TOMKOVÁ, J.: Význam elektronických médií v procese vytvárania hodnôt detí a mládeže, Zborník z 1.medzinárodnej konferencie Akadémie médií KAM 31.10.2014, Bratislava. Zadané do tlače.

TOMKOVÁ, J. (2014). Majú deti sebaodhaľovanie na Facebooku pod kontrolou? S čím súvisí (ne)zabezpečené zdieľanie. Pychológia a patopsychológia dieťaťa, 48(3-4), 228-246.

VARHOLÍKOVÁ, J., SZAMARANSZKÁ, I., TOMKOVÁ, J. (2014). Vzťah úzkostnosti a užívateľských preferencií u adolescentov na Facebooku. Pychológia a patopsychológia dieťaťa, 48(3-4), 246-260.

SZAMARANSZKÁ, I., TOMKOVÁ, J., VARHOLÍKOVÁ, J.: Správanie detí na Facebooku v závislosti od ich spokojnosti s rovesníckymi vzťahmi. In: Sarmány-Schuller, I. (Ed.) Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. 31. Psychologické dni. Bratislava : Stimul, 2013. S. 384-390. ISBN 978-80-8127-086-4.

TOMKOVÁ, J., VARHOLÍKOVÁ,J., SZAMARANSZKÁ, I. (2013). Vzťah sebaúcty adolescentov s tým, čo robia a čo zažívajú na sociálnej sieti Facebook. In: Sarmány–Schulller, I. (Ed), Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. 31. Psychologické dni, Bratislava: Stimul, 2013, s. 377-381 ISBN 978-80-8127-086-4.

VARHOLÍKOVÁ, J, SZAMARANSZKÁ, I.,TOMKOVÁ, J. (2013). Úzkostnosť v kontexte Facebooku. Zborník z konferencie. MATULA, Š (Ed.): Konferencia: Dieťa v ohrození XXI: „Technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti“. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. CD, ISBN 987-80-970733-8-1. 

TOMKOVÁ J.: Children experiencing negative incidents on Facebook. Analysis of the risk and harm. prezentované na konferencii na Youth 2.0. Connecting, Sharing and Empowering 21.03.2013 UCSIA Antverpy, Belgicko.

TOMKOVÁ J.: Ako dokážu deti zvládať nástrahy internetu? Výskum on-line odolnosti Učiteľské noviny. LX(11), 31.01. 2013.

TOMKOVÁ, J. (2012). Slovakia- National Perspective Report. In: Haddon, L., Livingstone, S. (2012). National Perspectives, London School of Economics and Science, London, pp.57-59. ISSN 2045‐256X.

TOMKOVÁ, J. (2012). Mediation of safer Internet use. Final report of the survey. Bratislava, VÚDPaP. Mediation Final Report.pdf

VARHOLÍKOVÁ, J. -SZAMARANSZKÁ, I.- TOMKOVÁ, J.: Od zábavy k zraneniu. Kkyberšikanovanie. Abstrakt. www.statpedu.sk. Medzinárodné odborné fórum – Škola verzus výzvy a riziká súčasnej doby. ŠPÚ a MŠVVaŠ SR.

TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J. Vlastnosti osobnosti vo vzťahu k povahe správania sa detí a adolescentov v prostredí sociálnych sietí. In: Bratská, M. (Ed.): Cesty k múdrosti, 29. Psychologické dni 2011, Zborník príspevkov. Bratislava, Stimul, 2012, s. 564-571.

TOMKOVÁ, J.: Deti a internet – Príležitosti a riziká. Slovensko v projekte EU Kids Online. In.: PETRANOVA, D. – SOLIK, M. – VRABEC, N. (eds.) Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, s. 177 – 190. ISBN: 978-80-8105-393-1.

TOMKOVÁ, J. (2012). Mediácia používania internetu z pohľadu detí a adolescentov. Čo pokladajú deti za užitočné pre ich bezpečné používanie internetu? Prezentované na konferencii Dieťa v ohrození 2012, Bratislava.

TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M., GREGUSSOVÁ, M. (2011). Sebaúcta vo vzťahu k správaniu detí na internete. In: HELLER, D. – MICHÁLEK, P. (Eds.): Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. Praha: PEF ČZU; ČMPS, CD-ROM.

GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ M.(2011) Dospievajúci vo virtuálnom priestore: Záverečná správa z výskumuBratislava: VÚDPaP. Dostupné na: http://www.zodpovedne.sk/download/vyskumna_sprava_sk.pdf.

GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M. 2010. Úloha internetu vo formovaní vzťahov a sexuality súčasných adolescentov. In: MARKOVÁ, D. (Ed.) Sexuality IV.: Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, CD-ROM, s.75-99.

GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ M. (2010). Identita, atraktivita a nadväzovanie vzťahov vo virtuálnom priestore. Mládež a spoločnosť, 14(4), s. 63-75.

GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ M. (2010). Identita, atraktivita a nadväzovanie vzťahov vo virtuálnom priestore. Mládež a spoločnosť, 14(4), s. 63-75.

GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M. (2009). Vplyv internetu na formovanie sexuality dospievajúcich. Sexuológia, 9(2).

BALÁŽOVÁ, M., FILÍPKOVÁ, B., GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J.: Deti a internet, vplyv nových technológií na život súčasných detí. In: Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (eds.): 27. psychologické dni „Premeny psychológie v európskom priestore“. Bratislava, 9. – 11. 9. 2009. Zborník príspevkov. SPS pri SAV, Stimul, Bratislava, 2009. S. 317-321.

TOMKOVÁ, J.: Internet a sexualita dospievajúcich. In: Farkašová, et al. (eds.): Dieťa v ohrození. Bratislava, 10.-11.12.2009. Zborník príspevkov. EUROKÓDEX, s.r.o., Bratislava, S.162-165.

 

Mgr. Martina Marečáková Machovská

MAREČÁKOVÁ MACHOVSKÁ, M. (2015): Diagnostika žiakov s PVP. In: Rozvíjame sa spoločne. Publikácia vydaná v rámci projektu MŠVVaŠ SR. 2015. ss 29- 38. ISBN: 978-80-971904-0-8. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/0B65_ZXvuTk2VU1NaNk5tQ2dlNEFVN1RSWU8xSVFGQWwxVlpB/view

KUNCOVÁ, Z.- MAREČÁKOVÁ MACHOVSKÁ, M. (2014): Zvládanie agresívneho správania sa žiakov na školách. In: Zborník z prednášok v rámci projektu „Metodické vedenie Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva“. 2014. ss 31- 40. ISBN: 978-80-971420-0-1. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/0B3zE1GZu1iCvTUtWaVQzNi1qektvbHA5bnN5TnpBRF9CYURZ/edit

MAREČÁKOVÁ MACHOVSKÁ, M. (2014): Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou. In: Zborník z prednášok v rámci projektu „Metodické vedenie Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva“. 2014. ss 40- 63. ISBN: 978-80-971420-0-1. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/0B3zE1GZu1iCvTUtWaVQzNi1qektvbHA5bnN5TnpBRF9CYURZ/edit

MAREČÁKOVÁ MACHOVSKÁ, M. a kol. autoriek (2014): Informačná príručka k voľbe povolania pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom a ich rodičov. In: v rámci národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Raabe. 2014. ITMS kód projektu: 2613020025. Dostupné na: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/brozurka-1-autizmus-press-989.pdf

FĽAKOVÁ, K. – MAJERNÍKOVÁ, T. – MAREČÁKOVÁ MACHOVSKÁ, M (2014).: Kompetencie Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri diagnóze Aspergerov syndróm. In: zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie „Aspergerov syndróm – výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu“. 2014. Ss26- 37. ISBN 978-80-971304-1-1.