Tu sú 2 dokumenty, ktoré potrebujete pre poukázanie 2% z daní:

1/ Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane  (stiahnite si tu)

Toto tlačivo slúži na to, aby ste si vybrali neziskovú organizáciu, ktorá sa stane prijímateľom Vašich 2% a vyplnili tam svoje údaje a aj nevyhnutné údaje o neziskovej organizácii.

a) V elektronickom dokumente „Vyhlásenie o poukázaní 2 %“, ku ktorému sme uviedli link, vyplníte údaje o.z. ViaSua, Vaše údaje ako daňovníka a následne ho vytlačte.

b) Vypíšte naše údaje ručne do vytlačnej papierovej verzie Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane. Získate ho vytlačním dokumentu v linku vyššie alebo tlačivo získate u účtovníka v zamestnaní a Daňovom úrade.

Údaje o oz. ViaSua na vyplnenie do formulára:

2/ potvrdenie o zaplatení dane

Vypĺňa ho zamestnávateľ, alebo Vy podľa toho, akú sumu Vám vyčísli zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní odvedenej dane. Vyplnené ho odovzdávate spolu s prvým dokumentom (Vyhlásenie o poukázaní 2 %)

Vypĺňa ho zamestnávateľ, alebo Vy podľa toho, akú sumu Vám vyčísli zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní odvedenej dane. Vyplnené ho odovzdávate spolu s prvým dokumentom (Vyhlásenie o poukázaní 2 %)

AK STE FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU

daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali. Ak ste si vybrali oz. ViaSua, ďakujeme. Údaje sú uvedené v obrázku formulára vyššie.

 

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2% Z DANE

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby

daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.________________________________________________________________________________________________________________
Čo konkrétne sme, aj s Vašou podporou, mohli zrealizovať v roku 2019, sa dočítate tu: https://viasua.sk/viasua-v-roku-2019/.  
Vaše 2% nám pomôžu robiť našu prácu naďalej. Ďakujeme.

 

 

Čo konkrétne sme, aj s Vašou podporou, mohli zrealizovať v roku 2019, sa dočítate tu: https://viasua.sk/viasua-v-roku-2019/ Vaše 2% nám pomôžu robiť našu prácu naďalej. Ďakujeme.

 

 

Čo sme robili v roku 2018

Našu terapeutickú prax s klientmi sme každá z nás, odborníčok, začali niekoľko rokov (až dekád) než vzniklo občianske združenie ViaSua. Roky sme boli zamestnané v štátnych, súkromných i neziskových organizáciách ako psychologičky, sociálne pracovníčky, školské psychologičky, manažérky. Získavali sme prax v dlhodobých psychoterapeutických výcvikoch a aj v mnohých kratších školeniach zameraných na psychoterapiu a prevenciu nežiaducich javov (násilie, šikanovanie, predsudky, stigma a pod.). V roku 2017 sme založili naše vlastné občianske združenie ViaSua pre  terapeutickú prácu, pre stretávanie sa odborníkov, vzdelávanie a šírenie informácií smerom k verejnosti, búranie stigmy a predsudkov voči duševným ťažkostiam a ochoreniam. Po krokoch k týmto cieľom sme si v uplynulom roku počínali takto:

V roku 2018 

Realizovali sme 294 terapeutických sedení (s jednotlivcami, pármi, rodinami)

Realizovali sme workshopy pre rodinné centrá (na foto RC Prešporkovo, BA)

 

Realizovali sme workshopy pre firmy

Realizovali sme workshopy pre žiakov základných a stredných škôl

Realizovali sme komplexné konzultačné/poradenské služby školám na ich podnet kvôli špecifickým problémom

Otvorili sme sekciu Skrotiť Draka pre spoluprácu s ľuďmi s duševným ochorením na projektoch destigmatizácie

 

Robili sme aktivity pre zvyšovanie povedomia, pre znižovanie predsudkov, prispievali sme k destigmatizácii

 

 

Zapájame dobrovoľníkov so skúsenosťou s duševnými ochorením: projekt Chuť žiť Valentíny Sedilekovej pre dvíhanie povedomia o poruchách príjmu potravy, Klára Kusá a projekt Psychiatria nie je na hlavu, Jana Nevoľníková a blog Čistá psychiatria, spoluprácu s vývalými našimi klientmi v terapii, ktorí sa stali bloggermi o vlastnom zvládaní a prekonaní psychických ťažkostí.

Spolupracovali sme s ďalšími organizáciami na poli duševného zdravia
Nadväzujeme nové odborné spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia a destigmatizácie: Ligou za duševné zdravie, Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, Národním ústavem duševního zdraví, Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou.

Projekt Skrotiť Draka
Vypracovali sme detailný návrh projektu Skrotiť Draka pre zníženie predsudkov a stigmy spojenej s duševnými ochoreniami, ktorý oficiálne podporila aj Slovenská psychiatrická spoločnosť SPS SLS. Na realizáciu projektu sme zatiaľ žiaľ nezískali finančnú podporu cez nadačnú grantovú výzvu SLSP. Sklamalo nás to, ale nie príliš. Sme realistky a hovorí to aj o tom, že povedomie verejnosti o existujúcich predsudkoch a stigme stále nedostatočné a je potrebné ho zvyšovať. Preto zotrváme aj v ďalšie roky.

 

Reprezentujeme slovenské iniciatívy na medzinárodných podujatiach 

Na konferenciách k českej psychiatrickej reforme „Ať jsme slyšet“ v Prahe sme prezentovali aktuálny stav psychiatrickej starostlivosti na Slovensku a prebiehajúce slovenské iniciatívy na poli destigmatizácie.

Mnohé z aktivít v agende práce ViaSua sme robili bez honorára, popri našich „stálych psychologických zamestnaniach“ (ktoré nás živia). Robili sme to teda v našom voľnom čase, večer, skoro ráno, cez víkendy – a to práve preto, lebo ich pokladáme z odborného hľadiska za veľmi dôležité. Naše nadšenie sa prenieslo aj na ďalších odborníkov a aj dobrovoľníkov, ktorí už tiež s nami pracujú  na zvyšovaní povedomia o duševnom zdraví a ochoreniach. Aj oni pracujú na týchto aktivitách zadarmo.

Prispejte Vašimi 2% z daní k tomu, aby sme v nasledujúcom období mohli robiť plne kvalifikovanú a dôležitú prácu pre verejnosť:

  • viesť ďalej sekciu Skrotiť Draka pre aktivity s ľuďmi, ktorí majú vlastnú skúsenosť s duševným ochorením,
  • spravovať web a sociálne médiá pre komunikáciu s verejnosťou, čo zvýši povedomie o duševnom zdraví a ochoreniach, pomôže búrať mýty a predsudky,
  • prípravovať blogov, robiť rozhovory, natáčať užitočné posolstvá,
  • realizovať zážitkové aktivity pre širokú verejnosť – napríklad aj plánované aktivity projektu Skrotiť Draka, ktoré čakajú na finančnú podporu, aby sme s nimi mohli začať. Ide o tvorivé vyjadrenie vlastného príbehu „Krotenia Draka“, teda zvládnutia psychických problémov a znovu-nadobudnutia pevnej pôdy pod nohami, duševnej rovnováhy.