Aktuálne realizujeme tieto interaktívne prednášky/ workshopy/ kurzy pre odborníkov (psychológov, pedagógov, výchovných poradcov a pracovníkov s mládežou). O ich rozsahu a forme sa s Vami vieme dohodnúť a doladiť objednávku tak, aby bola čo najviac v súlade s Vašimi potrebami.

26.-27. 9. 2023 PRACUJME NA TOM, ČO FUNGUJE!
Na riešenie orientovaný prístup v práci so školskými triedami.

ONLINE – ZOOM
9:00 – 15:30 hod
PhDr. Jarmila Tomková + Mgr. Alica Kopernická
Pre koho: psychológovia z CPPPaP, školskí psychológovia, preventisti, terapeuti, učitelia
Prístup vytvorili priekopníci Krátkej na riešenie orientovanej terapie (SFBT), Insoo Kim Berg a David Shuts, ako jedinečnú aplikáciu Krátkej na riešenie orientovanej terapie do školského prostredia. Prvýkrát ho spustili v r. 2002. Odvtedy bol zavedený a používaný v mnohých ďalších mestách a krajinách, overovaný pre efekt prístupu. Pomohol triedam s výrazne vysokou kriminalitou a záškoláctvom, nemotivovanosťou k učeniu, s agresiou či šikanovaním.
Lektorky Jarmila a Alica sa v tomto prístupe školili a využívali ho v práci s rôznym typom školských tried.
Viac info a prihlásenie sa na kurz

 

24.- 25. október 2023 BEZ VINY A HANBY.
Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

ONLINE – ZOOM
9:00 – 15:30 hod
PhDr. Jarmila Tomková

Naratívne riešenia pre školy. Prevencia a riešenie šikanovania. Prístup Bez viny a hanby (No Blame No Shame)
Pre koho: psychológovia z CPPPaP, školskí psychológovia, preventisti, terapeuti, učitelia
Čo získate:
– naratívny pohľad na vznik šikanovania, jeho udržiavanie ako i na jeho prevenciu a riešenie
– naučíte sa užitočne postupovať pri začínajúcom / rozvinutom šikanovaní
– príklady z praxe mojej vlastnej, ďalšej slovenskej a empiricky overenej praxe zo zahraničia
– príručka ku kurzu
Viac info a prihlásenie sa na kurz

21.-22.11. 2023 Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Naratívny prístup pre prenciu a riešenie kyberagresie.

ONLINE – ZOOM
9:00 – 15:30 hod
PhDr. Jarmila Tomková 
Pre koho: psychológovia z CPPPaP, školskí psychológovia, preventisti, terapeuti, učitelia
Ako rozumieť online rizikám kyberšikanovanie, hate-speech a trolling? Čo je “len” jazyk mladých a čo už je postihovateľná kyberagresia? Ako riešiť incidenty? Ako vystavať set aktivít prevencie, čo zaradiť?
Čo získate?
– Jednoduché a prehľadné teoretické zarámcovanie
– Zážitkové aktivity, užitočné pre vytvorenie preventívnej akcie v škole, si sami vyskúšame, kazuistiky a skúsenosti z mojej praxe práce s triedami,
– Osnovu aktivít vhodných na realizovanie preventistickej akcie.
– Príručku ku kurzu s teoriou a aktivitami.
Viac info a prihlásenie sa na kurz

 

Máj – Jún 2023 David NEWMAN: Odpoveď na suicidálne myšlienky či pokusy. Naratívny prístup k zúfaniu a zážitkom so suicídom.

ONLINE – ZOOM
David Newman, Sydney Narrative Center, Dulwich Center Australia
– Posilnite sa v práci s klientmi, ktorí čelia veľkému trápeniu, vidia vo svojom živote málo nádeje, majú skúsenosti so suicídom a s hospitalizáciou. Naratívny prístup a odpovede na suicidálne myšlienky.
– Teória + kazuistiky David Newman-a + zážitkové učenie + precvičovanie si v skupinách + tipy na úlohy v medziobdobiach + zdroje.
– Stredy 8:00 -9:30
🔸24.5.2023🔸31.5.2023🔸7.6.2023🔸14.6.2023🔸21.6.2023
– Cena _ 160 eur
– Prebieha v ENG s prekladom do SVK
Viac info a prihlásenie sa na kurz

 

Jan.-Feb. 2023 NARATÍVNA PÁROVÁ TERAPIA
s lektorkou Chana Rachel Frumin

ONLINE – ZOOM
Chana Rachel Frumin 
priama žiačka Michaela White-a, JNTI Jerusalem Narrative Therapy Institute
Utorky 17:30 -19:00
Začiatok 10.01.2023
7 lekcií/1,5hod. x 27eur _ 189eur
Prebieha v ENG s prekladom do SVK
Viac info a prihlásenie sa na kurz

 

 

 

 

4.- 20. máj 2021
Dni naratívnej terapie III. v Bratislave – ONLINE

Chana Rachel Frumin (Jeruzalem, Izrael). Priama žiačka Michaela White-a vás bude jedinečným spôsobom sprevádzať poznatkami a zručnosťami naratívnej terapie.
4.-5.5._Naratívna terapia – základné pojmy, metódy, techniky, kladenie otázok
10.5._Supervízny večer – precvičovanie, otázky, práca s témami
18.5._Párová naratívna terapia – 5 typov manželstva, ako naučiť páry komunikovať, byť si spolu nablízku, načúvať si, riešiť problémy
20.5._Budovanie klubu života – pomáháme ľuďom objaviť ľudí, skúsenosti a situácie, na ktorých je možné vytvoriť či podporiť identitu preferovaného príbehu.

 

Ako pracovať s traumou bez retraumatizácie

Lektorky: Danka Žilinčíková, Jarmila Tomková

Mladý hejter. Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch.

Odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou zaujíma, ako to je možné, že online život detí je niečo, kde sa „utrhnú z reťaze“ a sú celkom iné, zrazu aj agresívne, vulgárne, riskujúce. Naháňa to strach, naráža na stanovené hranice a preto máme my dospelí tendenciu reagovať reštriktívne. Na internete funguje disinhibičný efekt, ktorý mnohé javy mení, spúšťa ako katalizátor, či umocňuje. Ako zachovať chladnú hlavu a hovoriť s deťmi a ich rodičmi o nenávistných prejavoch, extrémizme a šikanovaní spôsobom, ktorý ich s väčšou pravdepodobnosťou prizve do spolupráce a nepostaví ich do odporu? Čo robiť, keď zbadáme prejavy extrémizmu a diskriminácie na internete? Ako vyskladať program alebo aj len jednotlivú aktivitupre žiakov Bolna prevenciu neznášanlivosti a extrémizmu?

Práca s deťmi s poruchami autistického spektra

Lektorka: Martina Marečáková Machovská
Po absolvovaní výcviku „Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávaní dětí s poruchami autistického spektra“ na PF UK v Prahe zavádza lektorka tento jedinečný prístup do základných východísk systemiky. Tým je jej prístup ku klientom autistického spektra a ich rodinám ešte viac šitý na mieru.

  • Žiak s Aspergerovým syndrómom
  • Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou

Ako sa vo vyučovacom procese môžu prejavovať špecifiká danej diagnózy z okruhu pervazívnych porúch? Akú školu pre dieťa s autizmom zvoliť? Ako čo najlepšie dieťaťu s autizmom porozumieť a priblížiť sa k „jeho svetu“? Ako dieťaťu s autizmom pomôcť v čo najväčšej miere porozumieť nášmu naňho chaoticky pôsobiacemu svetu? Ako môže byť učiteľ takémuto žiakovi nápomocný? Ako spolupracovať s rodičmi dieťaťa? Ako zvládnuť dané dieťa v školskom kolektíve? Ako zvládnuť nároky, ktoré so sebou táto práca prináša? Ako „stavať“ na silných stránkach dieťaťa? Čím nás môže dieťa s autizmom obohatiť?

Práca s deťmi a ich rodinami, keď zažili či zažívajú ťažké (až traumatické) životné príbehy

Lektorka: Danka Žilinčíková

Využitie systemických prístupov na školách

Lektorka: Jarmila Tomková
Výukový proces a celkovú klímu triedy často výrazne ovplyvňuje problematické správanie žiakov. Kurz predstaví Krátku na riešenie zameranú psychoterapiu s dôrazom na tie východiská, ktoré sú využívané v školstve (Solution education) a a sú užitočné pre prácu učiteľov, školských psychoogov a pre iných odborníkov vo výchovno-vzdelávacom procese.
– Ponúkaná je perspektíva práce s celou triedou ako alternatíva k zatiaľ prevládajúcemu prístupu, ktorý oddeľuje problematické správanie žiakov a javy mimo triedu do kancelárie psychológa.
– Dozviete sa konkrétne využitia v jednoduchých aktivitách pre  prácu s triedou: lepšie zaangažovanie žiakov do aktivít, zmena atmosféry triedy, dobré a užitočné stanovenie si cieľov v spolupráci žiakov s triednym učiteľom (podobne ako v tímoch).
– Systemické východiská savýborne hodia pre prevenciu negatívnych fenoménov v školských triedach, prípadne na ich nápravu. Ukážeme si ako napríklad.