Pracujme na tom, čo funguje!

Online – Zoom
9:00-15:30 hod.

22.-23.10.2024 

Pracujete s triedami, kde učitelia, psychológovia aj samotní žiaci majú hlavu v smútku z toho, ako tam nič poriadne nefunguje? Krik, nadávky, nepozornosť … máte pocit, že je to kolobeh neustáleho napomínania a prerušovania hry alebo výuky? Žiadajú Vás o pomoc a podporu učitelia s takýmito starosťami a Vy ste tiež na rozpakoch čo s tým?

WOWW – Work On What Works je systemický prístup v motivovaní a koordinovaní „problémových tried“ smerom k užitočne definovaným cieľom. Prístup vytvorili priekopníci Krátkej na riešenie orientovanej terapie (SFBT), Insoo Kim Berg a David Shuts, ako jedinečnú aplikáciu Krátkej na riešenie orientovanej terapie do školského prostredia. Prvýkrát spustili program na mestskej škole Fort Lauderdale na Floride v roku 2002. Odvtedy bol zavedený a používaný v mnohých ďalších mestách a krajinách, overovaný pre efekt prístupu. Pomohol triedam s výrazne vysokou kriminalitou a záškoláctvom, nemotivovanosťou k učeniu, agresiou či šikanovaním vo vzájomných vzťahoch.

Je to výborný zrozumiteľný nástroj pre psychológov, ktorí pracujú na škole alebo školy navštevujú dištančne, prípadne iných odborných pracovníkov na škole (špeciálny pedagóg). Môže byť užitočný aj pedagógom pre zavedenie jednoduchých východísk priamo na vyučovanie.

 • Lektori: PhDr. Jarmila Tomková, ViaSua
  Mgr. Alica Kopernická, ViaSua
 • Účastníci: školskí psychológovia, učiteľ/ia, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti.
 • Dátum a trvanie: 22.-23.10.2024
 • Cena: 158 eur
 • Získate príručku ku kurzu a certifikát
REGISTRUJTE SA

Čo školením získate: 

 • Osvojíte si základné predpoklady, postoje, ktoré vedú prácu k dobrej spolupráci žiakov.
 • Osvojíte si základy Na riešenie orientovaného prístupu, ktoré sú užitočné pri práci s triedami.
 • Naučíte sa ako cielene pracovať s jazykom zmeny.
 • Naučíte sa ako s triedou robiť užitočné formulovanie cieľov a ďalej koordinovať spoluprácu pre celú triedu i učiteľa tak, aby ste po niekoľkých sedeniach odovzdali triedu do rúk žiakov a učiteľa s tým, že si budú viac vedomí toho, ako sa ďalej o udržiavanie cieľa starať. Teda jasné kroky na kompletné vedenie prípadu.
 • Príklady z praxe mojej vlastnej, ďalšej slovenskej a empiricky overenej praxe zo zahraničia,
 • Priestor pre otázky a diskusiu.
 • Získate príručku ku kurzu a certifikát

Hlavné východiská 

 • Krátka na riešenie orientovaná terapia (SFBT – Solution Focused Brief Therapy) .
 • Prístup Pracujme na tom, čo funguje (WOWW – Wororking on What Works).
 • Základným nástrojom je jazyk a systematické oceňovanie úspechov.

Prihlasovanie: Jarmila Tomková 0918 122 216, tomkova.viasua@gmail.com,

———————————————————————————————-

Lektorky :
PhDr. Jarmila Tomková, psychologička, ViaSua, o.z., tomkova.viasua@gmail.com

 • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, vrátane 1-ročnej práce s prístupom WOWW Work on What Works na základnej škole či rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu,
 • Absolvovala výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE)
 • Bola jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, ktorý dizajnoval program pre školy Škola bez nenávisti,
 • Založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, destigmatizácii a vzdelávaniu v prevencii negatívnych sociálnych fenoménov,
 • Je konzultantkou pre školských psychológov, pre školy, neziskový sektor aj súkromné spoločnos (ESET, s.r.o.) v témach efektívnej prevencie a vzdelávania.

Mgr. Alica Kopernická, ViaSua o.z., alica.kopernicka@gmail.com

 •  Absolvovala výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE), ako i výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii, integratívnej práci s motiváciou a zmenou a ďalej sa kontinuálne vzdeláva hlavne v naratívnom prístupe u domácich aj zahraničných lektorov.
 • Dlhodobo pôsobí v liečebno-výchovnom sanatóriu LVS Košice-Barca, kde sa venuje deťom a dospievajúcim s rôznymi emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami a ich rodinám. Využíva tu o.i. aj prístup WOWW Working on what works.
 • Jej snahou je prispieť k destigmatizácii v oblasti duševného zdravia, sprevádzať klientov na ceste sebapoznania, posilnenia ich kompetencií, objavovania a preskúmavania možností, aby boli opäť autormi svojho životného príbehu.