Prevencia

Veríme, že vždy sa oplatí viac investovať energiu do prevencie ťažkostí ako do riešenia ich dôsldkov. Zastávame stanovisko, že nevyhnutným k účinnej prevencii je

  • rozširovanie povedomia o javoch, ktorým chceme predchádzať,
  • podporenie zručností, schopností a osobných zdrojov, ktoré sú v súlade so žiaducimi hodnotami a ktoré znížia pravdepodobnosť vzniku patológie,
  • depatologizovanie a cielené podporenie žiaducich diskurzov a príbehov, ktoré sú doplkové ku patológii,
  • rovesnícky (peer-to-peer) prístup, teda zahrnutie do prevencie tých, ktorým je určená.

Preto realizujeme prednášky, workshopy a kurzy pre laickú verejnosť, školy a organizácie, ako aj skupinu odborníkov pracujúcich s ľuďmi (psychológov, sociálnych pracovníkov, preventistov, učiteľov). S poznatkami sa zúčastňujeme odborných podujatí, sympózií, konferencí a seminárov.

Spolupracujeme s odborníkmi na vyvíjaní preventívnych projektov a programov. Pomáhame dizajnovať také projekty, ktoré vychádzajú v z empiricky overených modelov a prevažne systemických prístupov. Jarmila napríklad navrhla a realizovala preventívny program Žiaci proti šikanovaniu, ktorý vychádzal z naratívneho prístupu a využíval rovesnícky model žiackeho dobrovoľníckeho aktivizmu.