Klientom ponúkame profesionálny individuálny a rešpektujúci prístup. Ku každému, kto u nás vyhľadá pomoc v oblasti duševného zdravia, sme vnímaví a prispôsobiví k jeho aktuálnym potrebám, možnostiam a spôsobu, ktorým je pre neho/ju prirodzené komunikovať. Preto dokážeme pracovať s klientmi rôzneho veku, pohlavia, spoločenského postavenia a životných okolností. Konzultácia je vždy šitá na mieru.

V prípade potreby spoločne zvážime spoluprácu aj s inými odborníkmi- psychiatrom, lekárom špecialistom (gynekológ, pediater), pedagógmi, logopédmi…

 

Pomáhame riešiť

 • opustenie nefunkčných životných vzorcov a pomoc pri hľadaní novýchLonely lady at psychotherapy
 • osobné životné krízy
 • sebapoňatie po skúsenostiach s týraním, zneužívaním, šikanovaním
 • spracovanie tráum, ťažkých životných udalostí
 • pocity samoty a opustenia, izolácie
 • partnerské a rodinné ťažkosti
 • rodinná kríza, rozvod, sprevádzanie či terapia pri rodinných zmenách
 • ťažkosti spojené s prácou a školou
 • obavy a ťažkosti spojené s výchovou detí či rodičovskou rolou
 • nadmerný stres a záťaž
 • konflikt práca vs. rodina (work & family conflict)
 • pocity úzkosti, strachu, bezmocnosti
 • pocity skleslosti a skľúčenosti
 • pocity viny
 • ťažkosti v komunikácii
 • vzťahové konflikty (hádky, odcudzenie)
 • pomoc pri „hľadaní samého seba“
 • adaptáciu na životné zmeny, životný priestor, inú kultúru
 • nadmerné užívanie alkoholu, nikotínu a nelegálnych drog
 • psychosomatické ťažkosti (bolesť brucha, hlavy, bronchitída, astma, alergie)

Pomáhame aj ľuďom s niektorými klinickými diagnózami:

 • psychózy (napríklad schizofrénia, schizoafektívna porucha…..)
 • poruchy nálady (depresia, mánia, bipolárna afektívna porucha)
 • úzkostné poruchy, OCD
 • akútne reakcie na stres
 • poruchy príjmu potravy
 • poruchy spánku podmienené psychicky
 • poruchy správania
 • a iné

V rámci duševného rozvoja a osobnostného rastu pomáhame:

 • nájsť svoje miesto v živote
 • posilniť sebavedomie
 • podporiť proces sebapoznávania
 • zvýšiť úroveň sociálnych zručností
 • sebarealizovať sa
 • ujasniť si dilemy vyplývajúce zo životných zmien a kríz

 

Keď klientom je dieťa (a jeho rodina)

Kedysi panoval mýtus, že deti netrpia duševnými ťažkosťami. Nie je to pravda. Dokážu sa veľmi trápiť, ale prejavujú to inak ako dospelí. Často na ich trápenie poukáže až výraznejšia zmena v správaní, vo vývinovom napredovaní, návykoch alebo fyzické prejavy. Lepšie je taktiež dieťa podporiť v čase záťaže ešte skôr, ako sú tieto prejavy očividné.  Niekedy je treba pomôcť dieťaťu rozvinúť niektoré jeho schopnosti a zručnosti, aby mohlo plnohodnotne napredovať vo svojom ďalšom vývine.  Všetko je dynamický proces a dieťa sa z menších i väčších ťažkostí môže dostať k niečomu novému, smerom k takému spôsobu života, ktorý umožní plné rozvinutie jeho potenciálu. K tomu však obvykle potrebuje takú sociálnu interakciu s dospelými alebo vyspelejšími rovesníkmi, ktorá mu pomôže zažiť a uvedomiť si seba inak.

Forma detskej psychoterapie je prispôsobená veku- jazyku a spôsobu uvažovania. Radi s dieťaťom i jeho rodinou vkročíme do jeho čarovného sveta, prizveme si na to všakovakých pomocníkov: figúrky, hračky, symboly, maňušky, papiere s pastelkami a výkresy s farbičkami, krabice, kocky, piesok a iné. Problémy sa deťom zdajú zvládnuteľnejšie, keď sú nakreslené či vymodelované alebo majú podobu hračky. Spoločne ich potom môžeme skúmať: Čo všetko v živote dieťaťa a jeho rodiny ťažkosti navystrájajú? Ako vlastne to robia? Ako je možné, že niekedy sa dieťaťu darí problému odolávať? Aké sú jeho zbrane? K čomu sú problémy dobré a akú daň si za svoju službu pýtajú? Čo s nimi chceme urobiť? Ako je možné na to ísť ešte inak, aby sa dieťaťu a celej rodine žilo lepšie?

Detská psychoterapia prirodzene zahŕňa dôležité figúry zo života dieťaťa- rodičov, súrodencov, tety a ujov, významných rovesníkov, hračky, zvieratká. Je vítané, keď sa konzultácie zúčastnia, sú svedkami a spolutvorcami jeho príbehov.  Terapeutické stretnutia preto môžu meniť svoju tvár. Na forme a rozsahu, v ktorom sú ďalšie postavy zahrnuté do spolupráce, sa vždy dohodneme a pristupujeme k tomu profesionálne a plne v záujme dieťaťa ako aj rodinného systému ako celku.

Časté detské ťažkosti:

 • Detské strachy (z tmy, jedla, hmyzu, školy, skúšok)
 • Smútok a pocity viny
 • Súrodenecká žiarlivosť
 • Hnev, vzdor, agresivita
 • Zvládanie dieťaťa pri rodinnej či rodičovskej kríze
 • Adaptácia na akúkoľvek zmenu
 • Nadväzovanie kamarátstiev a vzťahov v širšom sociálnom prostredí
 • Adaptácia na škôlku a školu
 • Separačná úzkosť
 • Psychosomatické problémy (bolesti bruška, hlavy, ekzém)
 • Ťažkosti so sebaobslužnými návykmi, enuréza, enkopréza
 • Akékoľvek iné ťažkosti vrátane tých, ktoré sú označované klinickými diagnózami (depresia, fóbie, OCD..)

 

Keď klientom je tínedžer a adolescent

V porovnaní s deťmi, tínedžeri už čelia iným vývinovým výzvam. Ešte stále sú deťmi avšak svoju rolu dieťaťa postupne opúšťajú a v objavovaní svojej vlastnej identity a hodnoty sa stretávajú s mnohými úskaliami. Citlivo vnímajú seba v kontexte širšieho sociálneho prostredia- rovesníkov, autorít, systému, ktorý je nositeľom istých noriem. Nachádzajú si svoje miesto a seba cez interakcie s druhými. Oddeľujú sa postupne od bezpečia rodičovských hodnôt, prehodnocujú ich, aby ich mohli neskôr pre seba prijať avšak spôsobom už viac vedomým, vlastným. Dôležité býva vytvárať si blízke vzťahy, pocit spolupatričnosti a uznania medzi rovesníkmi.

V terapeutickej situácii dbáme na to, aby tínedžer mal dostatočnú možnosť vyjadriť svoje predstavy o tom, ako budú konzultácie prebiehať, či si želá prítomnosť rodiča na sedeniach a do akej miery. Staráme sa však aj o to, aby rodičia boli pokojní a mali rámcový prehľad o cieľoch a priebehu terapie. Klient, hoci neplnoletý, si zaslúži plný rešpekt a preto sme v spolupráci s ním nanajvýš transparentní v tom, ako komunikujeme s jeho rodičmi.

Tínedžerom a adolescentom pomáhame:

 • nájsť svoje miesto v živote
 • posilniť sebavedomie
 • podporiť proces sebapoznávania
 • ťažkosti v procese individuácie a vytvárania identity
 • zvýšiť úroveň sociálnych zručností
 • zvládať zmeny
 • posilniť schopnosť riešiť konflikty, primerane sa presadzovať
 • riešiť, zvládať, zmierňovať či úplne odstrániť ťažkosti vo vzťahoch, v komunikácii, so školou
 • ťažkosti v dôsledku užívania návykových látok
 • ťažkosti v dôsledku excesívneho používania internetu a digitálnych médii
 • akékoľvek iné ťažkosti vrátane tých, ktoré sú označované klinickými diagnózami (depresia, fóbie, OCD..).

 

 • Ponúkame tiež diagnostiku a poradenstvo ohľadom profesijnej orientácie pri výbere škôl