(KYBER) ŠIKANOVANIE. Výskum a skríning ako nástroje prevencie a intervencie.
ONLINE, Zoom
26.1.2023 14:00-17:00 hod

Ako odborníci sme zodpovední za to, na čo sa pýtame. Každou otázkou podporujeme alebo spolu-tvoríme určitý príbeh – pre jednotlivcov i celé skupiny a to nielen ako terapeuti, ale aj ako výskumníci, pedagógovia, školskí psychoógovia, preventisti, výchovni poradcovia a podobne.

Na čo sa pýtať a ako sa pýtať?
Je potrebné dobre zvážiť, čo je užitočné skúmať. Zaujímajú nás informácie o rolách obetí a vinníkov, alebo skôr informácie o spôsoboch riešenia? Čomu dáme v skríningu koľko priestoru a aký efekt to asi môže mať na dieťa?

Naratívny prístup: Máme príležitosť klásť otázky, ktorých zodpovedanie pomôže vytvoriť alebo posilniť želaný príbeh (pomáhania a súdržnosti a pod.

 • Aké ciele si klásť pri zostavovaní dotazníkov na šikanovanie?
 • Ako využiť dotazníky a skríning nielen pre zber informácii, ale aj pre účely vzdelávania, prevencie, podporenia mladých, aktivizovania k pomoci?
 • Ako sa pýtať na nepríjemné zážitky, aby to pre deti nebolo stigmatizujúce a retraumatizujúce?
 • Príklady skríningových metód pre prevenciu šikanovania.
 • Ako príklad obdržíte dotazník použitý v diplomovej práci Aktivizovanie prihliadajúcich pre prevenciu šikanovania
  .
 • Účastníci: školskí psychológovia, učiteľ/ia, študenti, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti.
 • Dátum a trvanie: 26.1.2023,14:00-17:00 hod
 • Forma : ONLINE, Zoom
 • Cena: 59 eur
 • Lektorka: PhDr. J. Tomková

Hlavné východiská 

 • Naratívny pohľad na vznik a udržiavanie šikanovania ako i na jeho riešenie.
 • Naratívny prístup: Prístup Bez viny a hanby (No Blame No Shame).
 • Naratívny prístup: kladenie otázok za cieľom posilniť želaný príbeh, skompetentniť, destigmatizovať.

REGISTROVANIE NA KURZ

Informácie: Jarmila Tomková 0918 122 216, tomkova.viasua@gmail.com,

———————————————————————————————-

Lektorka : PhDr. Jarmila Tomková, psychologička, ViaSua, o.z., tomkova.viasua@gmail.com

 • Šikanovaniu sa venovala výskumne na Výskumnom ústave detskej pychológie od r. 2008, viedla SK tím v medzinárodnej vedeckej spolupráci EU Kids Online. O šikanovaní a kyberšikanovaní odborne publikovala a dodnes vzdeláva.
 • Je spoluzakladateľka o.z. DigiQ, ktoré sa venuje bezpečnému správaniu s na internete.
 • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, vrátane rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu,
 • Absolvovala výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE)
 • Bola jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, ktorý dizajnoval program pre školy Škola bez nenávisti,
 • Založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, destigmatizácii a vzdelávaniu v prevencii negatívnych sociálnych fenoménov,
 • Je konzultantkou pre organizáciu ESET, s.r.o. v témach detského vývinu aefektívnej prevencie online rizík.