Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling.
Prevencia a intervencia kyberagresie.

21.-22. november 2023

ONLINE – ZOOM

Účastníci: školskí psychológovia, učiteľ/ia, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti.

Kedy: 21.-22. november 2023
V akom čase: 9:00 – 15:30
Cena: 128 eur

Získate certifikát a príručku s aktivitami.

Lektorka: PhDr. J.Tomková, psychologička
terapeutka a lektorka, bývalá školská psychologička.

REGISTRUJTE SA

 

Feedback účastníkov, napr.:

Ako najužitočnejšie si odnášam: konkrétne aktivity, legislatívny rámec, jasné vymedzenie pojmov…nové zručnosti a možnosti pri práci s danou témou s jednotlivými vekovými kategóriami.

 

Ako najužitočnejšie si odnášam: mnohé tipy na aktivity, na užitočné videá a praktické publikácie. Aktivity o dizinhibičnom efekte – tie sú špeciálne potrebné.

 

Čo by bolo možné vylepšiť?: Nič mu nechýbalo, vylepšila by som ho už len recenziami od absolventov zverejnenými niekde na fb kĺudne napíšte link aby aj ostatní záujemcovia vedeli ze tento kurz sa naozaj vyplati.

  • Ako rozumieť online rizikám kyberšikanovanie, hate-speech a trolling? Čo je “len” jazyk mladých a čo už je postihovateľná kyberagresia?
  • Ako riešiť incidenty?
  • Kazuistiky a aktivity pre prevenciu.

KYBERŠIKANOVANIE je zneužívanie internetu a technológií pre zámerné správanie s cieľom ublížiť. 
Šikanovanie, nech je ekékoľvek, spôsobuje „bezmocnému“ nadmernú záťaž, traumu, depresiu, somatické ťažkosti, poruchy správania a stigmu. Online prostredie však šikanovaniu ešte „nahráva do karát“. Zažívaná anonymita a pocit nedostihnuteľnosti, to že deti pri ubližovaní nehľadia človeku do očí, ale do monitoru…spôsobujú, že deti majú pocit akoby ubližovanie bola len hra. Takto si dovolia ubližovať aj tí, ktorí by si naživo nedovolili a dochádza k ešte väčšej krutosti.

Od 1. júla 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o kyberšikanovaní s trestnými sadzbami od 1- 6 rokov.

Aj v dôsledku pandémie, vzrastajúcich frustrácii a obmedzenému stretávaniu sa detí naživo, vzrastá tak počet incidentov kyberagresie ako aj rozmery jej krutosti. S kyberšikanovaním sa stretlo každé tretie dieťa a nárast kyberagresie má stále vzrastajúci trend.

Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné deti vzdelávať o tom, aké správanie je ešte škádlením a ktoré je už neprípustné, je porušovaním zákona. Ubližovaniu a trestom chceme predchádzať, na to však je potrebná systematická prevencia a vzdelávaie.

Koncom r. 2018 vydalo MŠVVaŠ SR Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach. Uložilo tým školám povinnosť šikanovanie riešiť, avšak neponúklo vzdelávanie odborníkom v tom, ako to robiť príjemne a efektívne. Zároveň zostáva ťažko rozlíšiteľné, či kyberšikanovanie, ktoré prebieha online, spadá pod zodpovednosť školy riešiť ho. Je „online“ spojené s prostredím škôl? Povieme si o tom viac.
Výskumy odhaľujú, že tí, ktorí dieťa šikanujú online, sú často tí, s ktorými sa pozná (aj) zo školy. Neraz mu/jej ubližujú aj naživo alebo sú ich vzájomné vzťahy inak narušené. Len málokedy šikanuje online niekto cudzí.

Stále častejším spôsobom šikanovania je „happy-slapping“, teda fyzické ublíženie naživo a rozposielanie záznamu tejto agresie online, čoho dôsledky pre psychiku obete sú devastujúce. A rovnako tak pre všetkých svedkov takého ubližovania, atmosfétu v skupine a širšej komunite.

Informácie: Jarmila Tomková 0918 122 216, tomkova.viasua@gmail.com,

———————————————————————————————-

Lektorka : PhDr. Jarmila Tomková, psychologička, ViaSua, o.z., tomkova.viasua@gmail.com

  • Šikanovaniu sa venovala výskumne na Výskumnom ústave detskej pychológie od r. 2008, viedla SK tím v medzinárodnej vedeckej spolupráci EU Kids Online. O šikanovaní odborne publikovala a dodnes vzdeláva.
  • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička na ZŠ, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne projekty, vrátane rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu (2015).
  • Absolvovala dlhodobý výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE), ďalej sa vzdeláva v naratívnej praxi.
  • Je jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, v program Škola bez nenávisti.
  • Je spoluzakladateľka o.z. DigiQ, ktoré sa venuje bezpečnému správaniu s na internete.
  • Založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, prevencii negatívnych sociálnych javov.
  • Je konzultantkou pre školských psychológov, pre školy, neziskový sektor aj súkromné spoločnosti (ESET, s.r.o.) v témach efektívnej prevencie a vzdelávania.