tomkova.viasua@gmail.com
0918 122216

Môj príbeh. Príbeh terapeutky

Keď  zalovím v spomienkach k obdobiu, kedy sa začal kryštalizovať môj príbeh psychologičky a terapeutky, vybaví sa mi obraz 17 ročnej ženy uvažujúcej o troch cestách ďalšieho smerovania- psychológii, filozofii a umení. Zhrnula som si, že umenie bude mojim koníčkom a psychológia azda zahŕňa aj filozofiu a má praktický presah, je priamo spojená s činmi, životmi. Bola som vtedy svedkom jednej terapeutickej intervencie v našej rodine a nadšená efektom a možnosťami takej transformácie som si povedala jednoznačne: „Toto chcem robiť!“ Fascinovala ma sila zmeny osobných  a rodinných príbehov. Videla som, že sa to dá. V psychoterapii sa mi napokon podarilo nájsť esencie psychológie, filozofie aj umenia. Určite so mnou súhlasia terapeuti a lektori, ktorí názov pre dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii vybrali veľmi trefne: ‘Umenie terapie’.

PhDr. Jarmila Tomková
PhDr. Jarmila Tomková

 V roku 2008 som ukončila denné jednoodborové štúdium psychológie. Už moja diplomová a rigorózna práca stavala na postmodernej perspektíve. Šlo o problematiku sociálneho konštruovania identity v rámci životných rol mužov a žien; vplyv zážitku ne/úspechu v týchto rolách na ich sebaúctu.  V súlade s tým nasledovalo postgraduálne vzdelávanie v systemickej psychoterapaii a prax s klientmi: deťmi, dospelými, rodinami aj väčšími systémami. Ukončila som dlhodobý akreditovaný výcvik v systemickej psychoterapii Umenie terapie pod vedením lektorov inštitútov ISZ a ISZ-MC. Absolvovala som viaceré ďalšie psychologické a terapeutické kurzy ako napr. Motivačné interview, Včasná intervencia pre mladých užívateľov návykových látok, Užitočná prax s deťmi a dospievajúcimi, Systemicko-improvizačný prístup, Mindfulness prístup v kognitívne-behaviorálnej terapii. Naďalej využívam supervíziu lektorov a prácu v regionálnch terapeutických tímoch, zúčastňujem sa odborných podujatí.

Poradenstvu a terapii sa venujem od roku 2009. Od roku 2012 do roku 2017 som pracovala v bratislavskej pobočke občianskeho združenia KPC, s ktorým naďalej spolupracujeme. V roku 2017 som sa však rozhodla jeho bratislavskú pobočku ViaSua pozdvihnúť sa samostatne fungujúce občianske združenie. Spolu s kolegyňami psychologičkami sme odhodlané ďalej komunikovať verejnosti systemickú prax a venovať sa prevencii, terapii a vzdelávaniu v oblasti duševného zdravia.

Na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie som pracovala od roku 2008 do jari roku 2017 a venovala aom sa najmä detskému vývinu a identite v kontexte ich používania internetu, hlavne sociálnych médií. Koordinovala som národný tematický tím v spolupráci EU Kids Online. V problematike bezpečného internetu pre deti a rodiny som bola konzultantkou pre spoločnosť ESET. Sedem rokov som na čiastočný úväzok pôsobila ako školská psychologička na základnej škole v Svätom Jure.

V roku 2013 som mala v inštitúte ISZ príležitosť nadobudnúť pod vedením rakúskeho psychoterapeuta, kouča a supervízora Dr. Ferdinanda Wolfa zručnosť v prístupe WOWW Work on What Works. Ide o systemický koučing tried, aplikovanie východísk Krátkej na riešenie orientovanej terapie pre prostredie škôl. Oslovilo ma zavádzanie systemických východísk do vzdelávania a poradenstva v školstve. Preto som navrhla a realizovala celoročný pilotný projekt systemický koučing tried WOWW na ZŠ. Dodnes ho podľa potreby využívam a spolupracujem s učiteľmi na zavádzaní východísk systemického vzdelávania.

V roly psychologičky a tiež v roly terapeutky som svedkyňou mnohých prípadov zneužívania moci medzi deťmi i dospelými- na úrovni partnerských a rodinných vzťahov, ale tiež v širších systémoch, kde majú podobu šikanovania či mobbingu a bossingu. Pomáham klientom zvládať ťažkosti, ktoré sú ich dôsledkami, ale taktiež sa angažujem v tvorení čo najefektívnejšej prevencie. Rada sa venujem preventívnym kampaniam. Pri ich tvorbe staviam na naratívnych východiskách. V školskom roku 2014/2015 sme realizovali na základnej škole v Sv. Jure komplexnú preventívnu kampaň Peer-to-peer projekt Žiaci proti šikanovaniu.

Mala som to potešenie byť aj v tíme občianskeho združenia eSlovensko, kde sme tvorili a realizovali preventívne programy s mladými a pre mladých. Hlavnými oblasťami prevencie, ktorých som sa zúčastnila boli šikanovanie, kyberšikanovanie, predsudky a extrémizmus, nadmerné používanie internetu a online závislosti. Aktuálne pôsobím tiež v občianskom združení digiQ, ktoré sa snaží podporiť mladých k zodpovednému digitálnemu občianstvu.

Zaujímajú ma možnosti uplatnenia sociálneho konštrukcionizmu v riešeniach pre detskú/žiacku participáciu v problematikách, ktoré sa ich týkajú. V tomto smere som spolupracovala s Unicefom v ich projekte Junior ambasádori a na výskumnom ústave VÚDPaP viedla projekt Rovesnícke programy v prevencii.