Mgr. Martina Marečáková Machovská

Príbeh mojej cesty k sebe samej

Ako sa započala cesta môjho profesijného príbehu? Okolnosti, ktoré zrejme ovplyvnili to, akým smerom sa moje kroky budú ďalej uberať, sa odohrali v období mojich 14 rokov. Vtedy som čoraz naliehavejšie cítila potrebu byť nejakým spôsobom nápomocná a užitočná, a preto som jedného dňa zaklopala na dvere Charity sv. Jozefa s prosbou o dobrovoľníctvo. Tak začalo moje niekoľkoročné dobrodružstvo pri práci s deťmi a mladými dospelými s rôznym druhom handicapu. Aj keď som počas gymnázia značnou mierou ovplyvnená rôznymi „príbehmi“ a „interakciami“ s inými zvažovala rozličné smery, vo veku 19 rokov som sa našťastie akoby opäť našla, „dovolila“ som si počúvať svoj vnútorný hlas a moje kroky smerovali na štúdium jednoodborovej psychológie, ktoré som na FF UPJŠ v roku 2010 úspešne ukončila.

V septembri 2010 sa začala moja „rola“ psychologičky pôsobiacej v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach, kde som sa istým spôsobom vrátila k práci s deťmi a dospelými so zdravotným znevýhodnením. Poradenstvu a terapii sa venujem už sedem rokov. Ako roky plynuli, z nekonečného mora podnetov a možností mi čoraz viac k „srdcu prirástla“ a vzbudila moju profesijnú zvedavosť skupina detí a dospelých s Pervazívnymi vývinovými poruchami, z toho dôvodu som v novembri 2014 ukončila rozširujúce štúdium „Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávaní dětí s poruchami autistického spektra“ na PF UK v Prahe. Na tejto práci je pre mňa najpútavejšie to „tajomno“ a každodenná výzva, pred ktorou stojím, keď si pri stretnutí s klientmi „hľadáme k sebe cestu“, hľadáme spôsob akým spolu komunikovať („stretnúť sa v jazyku“). Vzájomne si odovzdávame svoje skúsenosti, „ozvučujeme“ ich potreby, ktoré boli dlhé roky ukryté pod povrchom, spoločne pátrame po „zápletkách“ ich životných príbehov. Nachádzame možné vnútorne zdroje, v jazyku „rozvoľňujeme“ a normalizujeme ich neistoty, pracujeme s ich emóciami, ktoré sú častokrát zaplavujúce. Spoločne hľadáme nové uhly pohľadu a spôsoby, ktoré by im pomohli začleniť sa do spoločnosti, skvalitniť ich život, objaviť samých seba a zároveň si „nájsť svoje miesto“ na tomto svete. Každé jedno stretnutie je pre mňa obohacujúcim a niečomu novému ma naučí…

Pri mojej práci a nemenej pri uvažovaní o vlastnom životnom príbehu je mi nápomocné postmoderné nazeranie na sociálne, spoločenské a psychologické fenomény a najmä môj záujem o naratívny prístup v terapii, s ktorými som sa mala možnosť zoznámiť počas postgraduálneho vzdelávania v Systemickej psychoterapii (Krátka terapia orientovaná na riešenie SFBT, Systemická terapia, Naratívna terapia). Akreditovaný dlhodobý výcvik v Systemickej psychoterapii – Umenie terapie pod vedením ISZ KošiceISZ-MC v Prahe som ukončila v apríli 2016. V rámci svojho vzdelávania som sa zúčastnila viacerých kurzov, workshopov a konferencií v SR a ČR. V období august 2011- júl 2012 som absolvovala prax v Neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore klinická psychológia a v odbore psychiatria v Košiciach. Vo februári 2013 som ukončila prípravu na výkon práce v zdravotníctve na SZU v Bratislave.

Je mi potešením, že od leta 2017 mám možnosť byť súčasťou tímu novovznikajúceho občianskeho združenia ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie, ktorého činnosť je zameraná na preventívne programy založené na prístupoch systemickej terapie a v neposlednom rade na intervenciu pri sociálno-patologických fenoménoch a psychických problémoch.

Kontakt:

Mgr. Martina Marečáková Machovská

Telefón: +421 (0) 908 618 375

marecakova.machovska.viasua@gmail.com

Skype: Martina M.M.