KONFERENCIA PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA 2016

9. 6. 2016

11. Celoslovenská konferencia Psychológia zdravia 2016: Kam sme dospeli po 10 rokoch

Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

ŠIKANOVANIE – PREVENCIA A INTERVENCIA BEZ VINY A HANBY

(Tomková Jarmila, VÚDPaP)

Cieľom mojho príspevku je podať informáciu o ročnom projekte Žiaci proti šikanovaniu, ktorý som navrhla a realizovala v školskom roku 2014/2015 na základnej škole v Sv. Juri a tým obohatiť doterajšie poznatky a modely využívané v prevencii a riešení šikanovania na školách.

V príspevku ponúkam stručný popis sociálno-konštrukcionistických východísk, ktoré slúžili ako teoretické pozadie pri vyvíjaní programu a porovnávam ich s tradičnými prístupmi k riešeniu šikanovania.

10407229_10205461045822057_9034865342035448612_nOsvetľujem užitočnosť prístupov bez vyvodzovania viny a hanby, čo je prvok, ktorý vyvinutý program zahŕňa ako jeden z kľúčových. Ďalším piliérom v prístupe je urýchlené  zameranie sa na riešenie a podporenie želaného príbehu o spolupatričnosti, vytváraní zdravej kultúry namiesto zaoberaním sa okolnosťami a detailmi incidentov.

Diskutovať budeme o opodstatnenosti výberu rovesníckeho modelu práce, ktorý považujem za zásadný v reautorizácii preferovaných hodnôt ako aj opodstatnenosť ďalších prvkov programu.Ponúkam aj stučnú analýzu spätných väzieb od účastníkov, ktorá naznačuje zmenu a efekt podobných modelov v prevencii a včasnej intervencii. Načrtnuté sú možnosti a výzvy pre oblasť výskumu aj praxe.

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.