BEN FURMAN A ROZVÍJANIE DETSKÝCH ZRUČNOSTÍ

Aký „odkaz“ nám chcel Ben Furman na svojej prvej návšteve Slovenska zanechať?

Keďže som mala to šťastie byť jednou z mála, ktorá sa s inšpiratívnym a okúzľujúcim Benom Furmanom stretla na workshope, ktorý sa konal 14. -15. 10. 2017 v Košiciach, rada by som Vám touto formou sprostredkovala „malú ochutnávku“ z jeho inovatívnych myšlienok, ktoré môže každý z nás využiť či už v svojom osobnom živote alebo pri svojej práci.

Ben Furman
Ben Furman

Ben Furman pochádza z Fínska, pôsobí ako psychiater, ako psychoterapeut, ako medzinárodný učiteľ Solution- focused therapy (Prístup orientovaný na riešenie) a ako kouč, ktorý kladie dôraz na silu skupiny, a preto podľa vlastných slov pracuje s rôznorodými skupinami ľudí („využíva prirodzené zdroje z okolia, v ktorom klient žije“). V roku 1986 založil inštitút Helsinki Brief Therapy Institute, kde pracuje ako tréner Solution-focused therapy. Vo svojej praxi sa Ben stretával s rôznymi problémami, s ktorými sa na neho jeho klienti obracali a vyskúšal si rôzne kontexty spolupráce. Na základe svojich dlhoročných skúseností vytvoril metódu Kids‘ Skills , ktorá je podľa neho súhrnom najlepších myšlienkových prístupov či už z Solution-focused therapy alebo z jeho vlastnej praxe. Ben Furman je aj mediálne známou osobnosťou, „príklad svojej dobrej praxe“ sprostredkuje iným či už prostredníctvom vlastného TV programu alebo prostredníctvom fínskej rozhlasovej spoločnosti YLE. Doposiaľ napísal cca 20 kníh, ktoré boli preložené do viacerých cudzích jazykov. Do nám najbližšej češtiny boli preložené dve knihy: Nikdy není pozdě na šťastné dětství, Nikdy není pozdě na spokojený tým. Ben odovzdáva iným skúsenosti zo svoje praxe naozaj medzinárodne. Je pravidelným učiteľom vzdelávacích programov zameraných na riešenie v Holandsku, Belgicku, Kanade a Švédsku. Ďalšie krajiny, v ktorých Ben vyučuje prístup zameraný na riešenie a kde za sebou zanecháva určite nezabudnuteľnú stopu sú Bulharsko, Anglicko, Škótsko, Island, Dánsko, Nórsko, Čína, Taiwan, Singapur, Malajzia, Austrália, Egypt, Nemecko, USA, Mexiko, Nový Zéland, Izrael, Poľsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko.

Prečo práve Kids’Skills Coaching?

Nakoľko som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Systemickom prístupe, na workshop ma na jednej strane viedlo „zaľúbenie“ v danom terapeutickom prístupe a na druhej strane som sa na workshop vybrala aj ako členka tímu ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie. Keďže sme skupina systemicky pracujúcich odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorých spája rovnaký prístup k práci, nadšenie a potreba pravidelného šírenia príkladov dobrej praxe smerom k verejnosti. Viedla ma taktiež túžba oboznámiť sa s príkladom Benovej dobrej praxe, ktorý sa rovnako ako my inšpiruje princípmi Solution-focused therapy.

Na kurze s Benom Furmanom v Košiciach
Na kurze s Benom Furmanom v Košiciach

Kids‘ Skills

Jedným zo základných pilierov Benovho prístupu, či Kids´ skills metódy, je iný / nový spôsob uvažovania, ktorý so sebou jednak nesie istú dávku odvahy (robiť veci inak ako máme zaužívané) a na druhej strane aj potrebu určitého tréningu (ak pre nás nie je tento štýl uvažovania prirodzený). Zameriavame svoju myseľ na rast – GROW MIND SET.    

Ide o spôsob uvažovania kedy sa nehovorí o problémoch, ale hovoríme o zručnostiach, ktoré sa potrebujú ľudia naučiť. Primárnou myšlienkou Kids´ skills je, že „deti nemajú problémy, ale len zručnosti, ktoré sa zatiaľ nenaučili“. Hneď ako sa tieto zručnosti naučia, prekonajú svoje problémy.

Kids´ skills metóda je výsledkom Benovej dlhodobej supervíznej práce v jednej materskej škole Keula ve Finsku, ktorá pracuje s deťmi so špeciálnymi potrebami. V iných krajinách sa tento program môže nazývať inak, napr. „Ja to dokážem“. Metóda pozostáva z 15 krokov. Bola koncipovaná primárne na prácu s deťmi od cca 4 rokov, ale podľa Benových slov je využiteľná aj pri práci s dospievajúcimi, s dospelými, s rôznymi skupinami ľudí, teda s kýmkoľvek…

Prečo je metóda Kids‘ Skills vo svete taká úspešná?

Ako hovorí Ben, deti, rodičia a ľudia vo všeobecnosti neradi hovoria o svojich problémoch, neradi si akékoľvek problémy pripúšťajú a aj keď sú na svoje  problémy upozorňovaní okolím, majú tendenciu skôr ich popierať.

Ako príklad Ben s istou dávkou humoru hovorí: „Skúste dnes zájsť za svojim manželom a povedzte mu, že má problém.“

Domnievam sa preto, že kľúčom úspechu Kids´skills je to, že ľudí nenúti hovoriť o problémoch, nenúti ich ani pripustiť či priznať, že majú problém. Terapeut nepátra po príčine či histórii problémov, ako to je vo väčšine terapeutických prístupov, ale snaží sa od klientov získať súhlas s tým, že sa chcú v čomsi zlepšovať. Využíva hlavne komplimenty, ocenenia, pochvaly a pýta sa, čo nové sa potrebujú (chcú) naučiť, aby boli šťastnejší alebo úspešnejší.

Pri tomto prístupe k ľuďom ideme z negatívnej formulácie do pozitívnej, nedávame ľuďom rady a riešenia ich ťažkosti, ale pomáhame im, aby si riešenia svojich problémoch hľadali sami a zapojili pri tom aj svoje okolie, hľadali teda či už vnútorné zdroje alebo zdroje podpory zo svojho okolia. Tým, že pri rozvíjaní spolupráce využívame komplimenty, vytvárame bezpečné prostredie, kedy je možné cítiť sa lepšie a ako hovorí Ben „aj mozog začne pracovať efektívnejšie“.

Kids´skills je podľa samotného jej autora Bena Furmana veľmi jednoduchou metódou, ktorú sa dokáže naučiť naozaj každý, nielen odborníci, ale aj učitelia, rodičia, deti, ktokoľvek. Ďalším z benefitov je to, že táto metóda učí nás dospelých, aby sme boli pri pomoci deťom menej aktívni, či menej direktívni.

Naša práca spočíva v tom, že dieťa na jeho ceste premeny sprevádzame. Dieťa je expertom, ktoré s našou podporou, vie najlepšie samo prísť na to, akú zručnosť sa potrebuje naučiť. A keď sa ju naučí stáva sa automaticky „expertom“ na to, aby túto zručnosť naučilo iné deti – priestor pre tzv. „peer aktivity“.

Naše sprevádzanie môže byť napríklad v kladení pozitívne formulovaných a nápomocných otázkach „Čo dobré z toho budeš mať ty keď sa to naučíš? Čo dobré z toho môže pre Teba vzísť? Kto Ti s tým môže pomôcť? Ako Ti môžu pomôcť rodičia/ učitelia/ kamaráti? Napadne Ti nejaká hra, v ktorej by si si mohol precvičovať novú zručnosť?“

Nakoľko môj príspevok nemôže obsiahnuť celý workshop s Benom Furmanom ani objasniť všetkých 15 krokov z Kids´ skills metódy, rada by som Vám priblížila aspoň prvý krok, ktorý je najdôležitejší a zároveň aj najnáročnejší:

Preformulovať problém na zručnosť, ktorú sa môže dieťa naučiť.

Napríklad ak problém dieťaťa alebo kohokoľvek je obhrýzanie nechtov, zručnosť, ktorú sa potrebuje naučiť je „nechať si nechty rásť“. Tomuto prvému bodu predchádza ešte samotné nadviazanie kontaktu s dieťaťom, ako som spomínala, budujeme základňu našej spolupráce a to prostredníctvom komplimentov, ocenení, „small talk“, aby sme navodili atmosféru, v ktorej sa dieťa dokáže uvoľniť a zároveň možno aj oslobodiť od svojich „negatívnych očakávaní“, s ktorými k nám prišilo (môže očakávať rozhovor o problémoch, s ktorými ho jeho okolie neustále atakuje). Ben vždy začína komunikáciu s deťmi otázkou V čom sú dobré? Snaží sa zistiť čo nové sa deti v poslednej dobe naučili pretože ako hovorí „deti sa každý deň učia niečo nové“. Deti sa chcú zlepšovať, je to pre nich prirodzené. Tým, že kladieme otázky o učení, deti zaujmeme a zároveň sa stále rozprávame „len“ o učení, nie o žiadnych problémoch čo na deti nepôsobí ohrozujúco. Ďalším krokom je teda preformulovanie problému na zručnosť („Čo si myslíš, že je náročné pre Teba? Akú zručnosť by si sa mal/a naučiť aby si bol/a šťastnejší/á?“). Kľúčové je, aby sme pri pomenovaní zručnosti, ktorú sa ma dieťa naučiť, vedeli špecifikovať a čo najviac konkretizovať jednoduchý krok, ktorý dieťa dokáže splniť (napr. nechať si najprv narásť nechty na dvoch palcoch). Keď sa nám podarí dosiahnuť dohodu s dieťaťom v tom, akú zručnosť sa chce naučiť, pokračujeme ďalšími krokmi tak ako ich Ben popísal, napr. spomeniem krok: nájsť meno/ pomenovanie pre zručnosť, ktorú sa chcem naučiť; nájsť podporovateľov, ktorí môžu byť pri učení novej zručnosti pre mňa nápomocní (prirodzené zdroje podpory z okolia), rozoberieme s dieťaťom benefity, ktoré môže z osvojenia novej zručnosti mať (motivácia pre dieťa); predstava toho ako svoj úspech, naučenie novej zručnosti, dieťa oslávi a s kým a. i.

Čo sa mi na tejto metóde páči je tá hravosť a ľahkosť s akou sa pracuje s deťmi, ale aj s dospelými. Hrajú sa rôzne rolové hry kedy si dieťa trénuje ako to bude vyzerať keď už bude mať novú zručnosť naučenú, celý rozhovor naprieč 15 krokmi Benovej metódy je skutočne radostný a orientovaný pozitívnym smerom čo môže narušiť tradičné vnímanie a stereotypy, ktoré sú s psychoterapiou ako takou spojené, a to v oboch smeroch. Na strane klienta, ktorý sa v tejto atmosfére dokáže uvoľniť a zbaviť sa strachu, aj na strane terapeuta, ktorý sa môže vzdať „masky toho kto by mal vyriešiť všetky problémy sveta“ čo sníma istú ťarchu z jeho pliec, je teda schopný veriť v kompetencie svojho klienta a nechať zodpovednosť za nachádzanie riešení na ňom.

Problémy, ktoré trápia dnešné deti a ich rodičov, môžu byť naozaj rôznorodé. Najčastejšie sa odborníci pomáhajúci deťom stretávajú s problémami ako sú ťažkosti so spánkom, s toaletou, so stravovaním, problémy v správaní, ťažkosti s koncentráciou pozornosti, záškoláctvo, rôzne strachy či úzkosti a mnoho ďalších. Preto Ben Furman vytvoril aplikáciu pre tablety a smartfóny, ktorá sa volá  Kids´ Skills App a v nej môžu ľudia nájsť naozaj dlhý zoznam dnešných detských problémov.

A čo má byť tým odkazom, ktorý nám chcel Ben Furman na Slovensku zanechať? Ben je inšpiratívnou a vzácnou osobnosťou, ktorá si získa srdce svojho publika hneď pri prvej vete. Pri rozhovore s ním problémy akosi strácajú na sile a dôležitosti. Je obdarený schopnosťou „nakaziť  človeka svojim pozitívnym zmýšľaním“ a dôverou v to, že na všetko, čo nás trápi, existuje nejaké riešenie. Jediné, čo k tomu potrebujeme, je flexibilný mozog, aby sme sa mohli naučiť novému spôsobu myslenia a novému spôsobu komunikácie medzi sebou. Máme už akosi kultúrou či našou národnou históriou zakomponovanú „naučenú bezmocnosť“, prenechávanie zodpovednosti za naše ťažkosti vonkajším okolnostiam alebo iným, tendenciu poukazovať na chyby iných a tie svoje opomínať a zvyk neustále sa sťažovať. Čo nové by sme sa teda mohli naučiť? Čo tak začať každý sám od seba… čo tak nový pohľad na seba a na svoj život?  Skúsme sami sebe položiť otázku:  „V čom som dobrý/á ?“ „Čo rád/a robím?“ „Ako sa mi darí v tom v čom som dobrý/á?“ „Čo nové sa chcem naučiť?“ „V čom sa potrebujem zlepšiť, aby som bol/a úspešnejší/á?“ „Ktoré nové zručnosti ma urobia šťastnejším/ šťastnejšou?“

Infromácie o Benovi Furmanovi a o jeho publikáciách nájdete  na webovej stránke: http://www.benfurman.com/en/. K dispozícii je aj dvadsať minútové video, v ktorom Ben Furman hovorí o svojej metóde Kids´ skills https://www.youtube.com/watch?v=QhvY-W1gRGU, so slovenskými titukami, ktoré spracovala koučka a organizátorka workshopu Kids´ skills coaching Mgr. Martina Magic: http://www.koucingomkuspechom.sk/workshopy/koucovanie-detskych-zrucnosti/.    

Follow Martina Marečáková Machovská:

Psychologička, terapeutka a lektorka

Latest posts from